Älykäs sopimus

Avoin toiminta

Älykäs sopimus on mullistanut tapamme ymmärtää ja toteuttaa sopimuksia digitaalisessa ympäristössä. Ne voivat tuoda sopimuksiin täysin uudenlaisen näkökulman, jossa niiden luomiseen, ylläpitämiseen ja suorittamiseen voida tuoda mukana automatisoituja menetelmiä.

Käytännössä älysopimukset ovat itseään toteuttavia sopimuksia, joiden ehdot on koodattu lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen. Ne tarjoavat sopimuksen osapuolille turvallisen ja läpinäkyvän tavan hallinnoida sopimukseen liittyviä transaktioita ja ehtoja ilman keskitettyä auktoriteettia, kuten pankkia tai jonkin maan hallitusta.

Älykkäiden sopimusten käyttötapaukset ulottuvat taloudellisten transaktioiden automatisoinnista toimitusketjujen hallintaan. Toisin sanoen niitä voidaan hyväksi käyttää hyvin monenlaisissa yhteyksissä.

Mitä älykäs sopimus tarkoittaa?

Älykäs sopimus on itseään toteuttava automatisoitu sopimus, jonka ehdot on kirjoitettu sen lähdekoodiin. Älykkäät sopimukset perustuvat hajautettuihin lohkoketjuihin, transaktioiden dokumentointiin ja niiden validointiin turvallisella ja läpinäkyvällä tavalla.

Niiden yksi keskeisimpiä kehitystä ajavia motivaattoreita on se, että älysopimusten avulla keskusjohtoisten auktoriteettien tarve poistuu.

Yksi älykkäiden sopimusten suurimmista eduista perinteisiin sopimuksiin verrattuna on se, että niiden avulla voidaan automatisoida jokainen sopimukseen kuuluva vaihe, kunhan ennalta määrätyt ehdot täyttyvät.

Liiketoiminnassa älykkäitä sopimuksia käytetään muun muassa:

 • Automatisoimaan taloudellisia transaktioita
 • Seuraamaan tavaroiden liikkumista ja varmistamaan niiden aitous ja omistajuus jokaisessa toimitusketjun vaiheessa
 • Luomaan ja hallinnoimaan hajautettuja järjestelmiä, joissa käyttäjien identiteetti pitää varmistaa luotettavalla tavalla
 • Varmistamaan digitaalisen tai fyysisen omaisuuden omistajuus
 • Tukemaan dApp-sovelluksia, jotka toimivat hajautetuissa lohkoketjuissa

Techopedia selittää älykkään sopimuksen

Älykkäiden sopimusten idean kehitti ensimmäisen kerran tietojenkäsittelytieteilijä ja oikeustieteen asiantuntija Nick Szabo 1990-luvun puolivälissä. Szabo visioi tulevaisuuden järjestelmän, jossa sopimukset voisivat olla itseään toteuttavia käyttäen hyväkseen koodia sopimusehtojen täytäntöönpanoon automaattisesti.

Bitcoinin ja hajautetun tilikirjan laajamittaisen käytön myötä älykkäiden sopimusten konsepti tuli laajempaan tietoisuuteen kryptovaluuttojen ansiosta. Näin ne alkoivat todella kiinnostaa sellaisia ihmisiä, jotka työskentelevät rahoituksen ja logistiikan aloilla.

Seuraavassa on hyvä esimerkki siitä, kuinka älykästä sopimusta voidaan käyttää toimitusketjujen hallinnassa:

 • Toimitusketjun hallinnoija pyytää IT-osastoaan luomaan älykkään sopimuksen, joka dokumentoi hyödykkeen liikkeet toimittajalta aina varastoon saakka
 • Tuotekehittäjät käyttävät Soliditya kirjoittaakseen tarvittavan koodin, joka määrittelee älykkään sopimuksen osapuolet, sopimuksen ehdot ja ne olosuhteet, joiden vallitessa sopimus toteutetaan
 • Älykäs sopimus otetaan käyttöön Ethereum-lohkoketjussa, jossa jokainen toimitusketjuun kuuluva taho saa pääsyn älysopimuksen osoitteeseen kyseisessä lohkoketjussa
 • Kun tavara liikkuu toimitusketjun läpi, älykäs sopimus dokumentoi jokaisen transaktion, varmentaa tallennetun tiedon lohkoketjussa ja varmistaa, että sopimuksen ehdot täyttyvät
 • Jos ehdot täyttyvät, älykäs sopimus toteuttaa sopimuksen kuten se on ennalta määritelty
 • Jos sopimuksen ehtoja ei täytetä, älykäs sopimus laukaisee ennalta määritellyn varotoimen, kuten tekee hälytyksen sopimuksen osapuolille tai estää tavaran etenemisen toimitusketjussa eteenpäin
 • Kun hyödyke saapuu viimein toimitusketjun varastoon, sopimus maksaa siihen liittyvät maksut toimittajalle ja muille toimitusketjun osapuolille

Älykkäiden sopimusten edut

Älykkään sopimuksen käyttöönotto ja hajautettu kirjanpito mahdollistaa kaikille toimitusketjuun osallistuville osapuolille pääsyn turvalliseen ja muuttumattomaan transaktioiden tilikirjaan. Tällä varmistetaan sopimukseen liittyvän tiedon oikeellisuus, eheys ajantasaisuus ja läpinäkyvyys.

Jos sopimuksen toteutuksen aikana osapuoli haluaa tarkistaa sopimuksen tilan, he voivat käyttää siihen asiakassovellusta tai web-käyttöliittymää. Niiden kautta älykkään sopimuksen erilaisia ehtoja ja tiloja voi tarkastella milloin vain. Varsinainen tietopyyntö lähetetään lohkoketjuun ja pyydetty tieto palautetaan loppukäyttäjälle.

Älykkäät sopimukset kohtaavat myös haasteita

Yksi suurimmista haasteista älykkäiden sopimusten käytössä on edelleen sääntelyyn liittyvät epävarmuudet niiden käyttöön liittyen liiketoiminnassa. Tämä pätee erityisesti raskaasti säännellyillä aloilla, kuten rahoitus- ja terveydenhuoltoalalla.

Vaikka älykkäät sopimukset on suunniteltu siten, että niitä on erittäin hankala manipuloida, on silti mahdollista, että niissäkin on bugeja tai muita kyberturvallisuuteen liittyviä haavoittuvuuksia.

Koska ei ole vielä täyttä varmuutta siitä, miten älykkäiden sopimusten ongelmat tulisi ratkaista tehokkaasti, voi syntyä epäselvyyttä siitä, pitäisikö eri maantieteellisillä alueilla soveltaa perinteisiä sopimuslakeja myös älykkäisiin sopimuksiin. Esimerkiksi jotkut Yhdysvaltojen osavaltiot ovat pyrkineet ratkaiseman ongelman uusille säädöksillä, mutta tulokset ovat olleet heikkoja ainakin tähän mennessä.

Älykkäät sopimukset ja kryptovaluutat

Älykkäät sopimukset ovat kriittisessä roolissa kryptovaluuttojen hallinnassa ja siirroissa.

Niitä käytetään muun muassa:

 1. Automaattisiin kryptovaluutoilla tapahtuviin maksuihin
 2. Välittömien lainojen ja vertaiskaupan helpottamiseen
 3. Hallinnoimaan lohkoketjujen tokeneita, jotka edustavat jotain tiettyä arvoa
 4. Luomaan escrow-palveluita, joiden avulla voidaan maksuja laittaa maksuun vain silloin, kun tietyt ehdot täyttyvät

Älysopimukset ja hajautetut sovellukset

dApp on hajautettu sovellus, joka toimii hajautettuun kirjanpitoon liittyen. Ne käyttävät älykkäitä sopimuksia sovelluksen sääntöjen ja logiikan automaattiseen toteutukseen ja valvontaan. Esimerkiksi sellainen dApp-sovellus, joka mahdollistaa vertaislainaamisen, saattaa käyttää älykästä sopimusta automaattisesti siirtämään varoja luotonantajalta lainanottajalle tietyin ehdoin.

Älykäs sopimus ja hajautettu kirjanpito

Vaikka Ethereum on tunnetuin ja laajimmin käytetty lohkoketjualusta älykkäille sopimuksille, se ei ole kuitenkaan ainoa alusta, joka tukee älykkäitä sopimuksia.

Muita suosittuja hajautettuja lohkoketjuja, jotka tukevat älykkäiden sopimusten ja DAppien luomista, ovat:

Vaikka kaikki yllä mainitut alustat tukevat älykkäitä sopimuksia, kunkin alustan tarjoamat erityistoiminnot ja sopimusten toteutustavat vaihtelevat toisistaan.

Esimerkiksi jotkut lohkoketjut, kuten Ethereum ja Binance Smart Chain, tukevat useita ohjelmointikieliä älykkäiden sopimusten kehittämiseen. Cardano ja Tron ovat taas tunnettuja siitä, että ne käyttävät vain tiettyä kieltä älykkäiden sopimusten kehittämiseen.

Älykkäiden sopimusten palveluntarjoajat

Sellaisten älykkäiden sopimusten kehittäjien löytäminen, joilla on tarvittava asiantuntemus sopimusten kehittämiseen ja toteuttamiseen, voi olla haastavaa ainakin tällä hetkellä. Tämä ei ole yllättävää, sillä palveluntarjoajat käyttävät niiden tarjoamiseen SaaS-toimintamallia.

Joitakin merkittäviä toimijoita älykkäiden sopimusten alalla ovat:

 • ScienceSoft – Tunnetaan erityisesti oraakkelien integroinnista älykkäisiin sopimuksiin. Oraakkelit – älykkäiden sopimusten yhteydessä – ovat kolmannen osapuolen palveluita, jotka syöttävät ulkopuolista dataa älykkäälle sopimukselle.
 • Innowise – Auttaa asiakkaita valitsemaan parhaiten sopivimman lohkoketjualustan heidän tarpeilleen
 • Avalanche – Väittää olevansa nopein älykkäiden sopimusten alusta lohkoketjualalla
 • 4soft – Tarjoaa palveluita älykkäiden sopimusten optimointiin liittyen
 • VeriDoc Sign – Sähköistä allekirjoitusta tarjoava palvelu älykkäisiin sopimuksiin liittyen

Älykäs sopimus ja turvallisuus

Vaikka hajautetulla kirjanpidolla toteutetut älykkäät sopimukset tarjoavat monia turvallisuusetuja, niihin liittyy silti turvallisuusriskejä.

Tunnetuimpia riskejä ovat:

 • Bugit ja haavoittuvuudet: Älykkäät sopimukset on kirjoitettu koodilla, ja kuten kaikki muutkin ohjelmistot, ne voivat sisältää bugeja ja haavoittuvuuksia. Ne taas antavat hyökkääjille mahdollisuuden varastaa kryptoja, häiritä lohkoketjun toimintaa tai manipuloida sen tilaa.
 • Oraakkelihyökkäykset: Älykkäät sopimukset luottavat usein ulkoisiin tietolähteisiin, jotka tunnetaan oraakkeleina, tiettyjen toimintojen suorittamiseksi. Kun kolmannen osapuolen oraakkeli on manipuloitu, sitä voidaan käyttää antamaan älykkäälle sopimukselle virheellistä dataa.
 • Koodin suorituskyvyn haavoittuvuudet: Älykkäät sopimukset ovat haavoittuvia hyökkäyksille, jotka hyödyntävät virheitä lähdekoodissa.
 • Verkkotason hyökkäykset: Älykkäät sopimukset suoritetaan lohkoketjuverkossa, ja kuten kaikki verkot, ne voivat olla alttiina palvelunestohyökkäyksille (DoS) ja muille hyökkäyksille, jotka on suunniteltu häiritsemään tietoverkkojen toimintaa ja vaarantamaan niiden turvallisuuden.

Näihin huoliin vastatakseen älykkäiden sopimusten kehittäjien on toteutettava turvatoimia, kuten auditoinnit, moniallekirjoitukseen liittyviä toimia ja suoritettava säännöllisiä turvallisuusarviointeja.

Yhä useammin tekoälyä (AI) ja koneoppimista (ML) käytetään valvomaan älykkäiden sopimusten turvallista toimintaa ja suorittamasta. Niiden avulla voidaan laukaista varotoimia, mikä toiminnassa havaitaan jotain epäselvyyksiä.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.