Avoin toiminta

Bitcoin forkkaus

Bitcoin forkkaus on tärkeä tapahtuma kryptovaluutan historiassa varsinkin silloin, kun kyseessä on kova haarautuminen. Kyseessä on ohjelmistokehityksen työkalu, joka mahdollistaa uusien Bitcoiniin perustuvien kryptovaluuttojen luomisen.

Mitä Bitcoin forkkaus tarkoittaa?

Bitcoin forkkaus tarkoittaa sitä, että aiemmasta Bitcoin-versiosta otetaan uusi haara, josta käsin voidaan lähteä kehittämään uudenlaista protokollaa Bitcoiniin liittyen. Sen avulla voidaan luoda uusia kryptovaluuttoja, jotka kuitenkin pohjautuvat pitkälti Bitcoinin lähdekoodiin.

Alkuperäinen versio tai haara voi jatkaa aiemmin käytössä olleen protokollan kehittämistä normaaliin tapaan, mutta uusi fork-haara voi aloittaa lähdekoodin kehittämisen täysin uuteen suuntaan.

Bitcoin forkkaukset voivat olla joko ‘pehmeitä’ tai ‘kovia’ (soft fork, hard fork). Soft fork -forkkaus viittaa siihen, että uusi haara on yhteensopiva alkuperäisen haaran kanssa. Tällöin muutokset ovat lähtökohtaisesti maltillisempia uudessa versiossa.

Sen sijaan hard fork -haara ei ole yhteensopiva alkuperäisen haaran kanssa, mikä tarkoittaa taas sitä, että on luotu kokonaan uusi lohkoketju.

Useimmat Bitcoin-haarautumiset luodaan sen toiminnan päivittämiseksi ja uusien ominaisuuksien luomista varten – olipa kyse sitten nopeampien transaktioiden mahdollistamisesta tai lohkokoon suurentamisesta.

On tärkeää muistaa, ettei kaikkia Bitcoin forkkauksia omaksuta välittömästi tai lainkaan. Viime kädessä kryptoyhteisö päättää siitä, tulisiko käyttää alkuperäistä vai uutta haaraa.

Techopedia selittää Bitcoin forkkauksen

Bitcoin forkkaukset ovat laajan keskustelun kohteena kryptoalalla, sillä ne voivat vaikuttaa merkittävästi kaikkiin projektin sidosryhmiin. Nämä haarautumiset muuttavat perustavanlaatuisesti käsitystä siitä, miten verkko toimii, miten lohkoketjun konsensus saavutetaan tai jopa sitä, miten digitaalista valuuttaa tulisi käyttää.

Kryptomarkkinat ja niihin liittyvät teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia, minkä vuoksi niihin kehitetään jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotka voivat parantaa esimerkiksi lohkoketjun tehokkuutta. Koska Bitcoin luotiin alun perin vuonna 2009, protokollaa voi pitää jo suhteellisen vanhana.

Mikäli Bitcoinin takana olevaa lähdekoodia ei kehitettäisi millään tavalla, tilannetta voisi verrata siihen, onko jokin tunnettu vuonna 2009 julkaisu ohjelmisto vielä ajankohtainen.

Kaikkien onneksi ohjelmistoja voidaan päivittää versionhallintaan liittyvien työkalujen avulla. Juuri tämä haarautumismekanismi on yksi sellainen työkalu ohjelmistojen jatkokehittämistä varten.

Oleellista on huomata, että jokaisen haarautumisen tuloksena syntyvä uusi ‘fork’ jakaa edelleen samat perustavanlaatuiset ominaisuudet alkuperäisen lohkoketjun kanssa – tässä tapauksessa Bitcoin-protokollan kanssa. Vaikka forkeilla on erilaiset lähestymistavat, ne usein noudattavat useimmilta kohdin Bitcoinin alkuperäistä ideaa, mutta muutamin huomattavin muutoksin.

Bitcoin-haarojen tyypit

On olemassa kaksi päätyyppiä Bitcoin forkkauksille – ‘pehmeä’ ja ‘kova’ haarautuminen:

  • Pehmeä haarautuminen (Soft Fork) – Pehmeä forkkaus on tapa, jolla Bitcoinin lohkoketjua päivitetään tai muutetaan luomatta kokonaan uutta lohkoketjua. Pehmeiden haarojen keskeisin piirre on siinä, että ne ovat taaksepäin yhteensopivia. Tällöin uutta digitaalista valuuttaa ei luoda, jolloin käyttäjien ei tarvitse valita vanhan tai uuden lohkoketjun välillä.
  • Kova haarautuminen (Hard Fork) – Kova haarautuminen eroaa merkittävästi pehmeästä haarautumisesta, sillä siinä luodaan kokonaan uusi lohkoketju ja digitaalinen valuutta. Uusi lohkoketju ei ole taaksepäin yhteensopiva vanhan lohkoketjun kanssa, vaikka se monin tavoin muistuttaakin sitä. Tämän vuoksi tämän version käyttäjien on päätettävä, pysyvätkö he vanhassa lohkoketjussa vai siirtyvätkö kokonaan uuteen.

Bitcoin forkkausta käsitellään yleensä kovan haarautumisen yhteydessä, koska se muuttaa perustavanlaatuisesti sitä, miten verkon käyttäjien on toimittava. Koska silloin luodaan kokonaan uusi lohkoketju, monet sen ominaisuudet muuttuvat oleellisesti, kuten louhintaan liittyvät tekijät, lohkojen koot ja transaktiokustannukset.

Lohkoketjun hajautetun luonteen vuoksi kaikki kovat forkkaukset eivät usein saa laajaa hyväksyntää tai tukea yhteisöltä. Jotkut yhteisön jäsenet saattavat katsoa sen olevan välttämätön liike lohkoketjun parantamiseksi, kun taas toiset saattavat pitää alkuperäistä versiota parempana.

Suosittuja esimerkkejä Bitcoin-haarautumisista

Vuodesta 2009 lähtien Bitcoin on kokenut useita kovia forkkauksia – jotkut niistä ovat olleet menestyksekkäämpiä kuin toiset.

Tunnetuimpia ovat muun muassa:

  • Bitcoin Cash – Tämä haarautuminen tapahtui elokuussa 2017, ja sillä pyrittiin puuttumaan Bitcoinin skaalautuvuuteen liittyviin ongelmiin. Bitcoin Cashin pääasiallinen ero oli sen lohkokoko, jota kasvatettiin tuolloin 1 MB:stä 8 MB:hen. Bitcoin Cashin lohkoketju ei käytä bitcoineja vaan omaa BCH-kryptoaan.
  • Bitcoin Gold – Bitcoin Gold -forkkaus tapahtui lokakuussa 2017. Sillä pyrittiin parantamaan louhinnan saavutettavuutta. Bitcoinin kasvun vuoksi louhinta oli muuttumassa haastavaksi varsinkin tavallisille ihmisille. Juuri tämän takia Bitcoin Gold esitteli uuden louhintaan liittyvän protokollan, jota voitiin suorittaa tavallisella kuluttajatason näytönohjaimella. Bitcoin Gold -lohkoketju käyttää omaa BCG-valuuttaansa.

On ollut myös useita sellaisia Bitcoin-haarautumisia, jotka eivät ole saaneet tarpeeksi suosiota yhteisön piirissä, jolloin niiden elinikä on jäänyt lyhyeksi. Näitä ovat muun muassa Bitcoin Unlimited ja Bitcoin Classic, jotka keskittyivät Bitcoinin lohkokoon kasvattamiseen.

Nämä lohkoketjut nähtiin Bitcoin-yhteisön toimesta negatiivisiksi, koska ne sisälsivät yhteisön jäsenten mielestä turvallisuuteen ja liialliseen keskittymiseen liittyviä huolia.

Vaikka kovat haarautumiset saavat eniten huomiota, on ollut myös useita pehmeitä haarautumisia, jotka ovat merkittävästi muuttaneet Bitcoin-verkon toimintaa. Suurin niistä oli Segregated Witness (SegWit), joka tapahtui vuonna 2017. Tämä haarautuminen ikään kuin tiivisti transaktiotietoja kussakin lohkossa siten, että yksittäisen lohkon varsinainen kapasiteetti kasvoi.

SegWitin pehmeän haarautumisen seurauksena Bitcoinin tehokkuus kasvoi merkittävästi. Transaktioajat lyhenivät, kun taas transaktion turvallisuus kasvoi. SegWit mahdollisti myös Lightning Networkin toteutumisen, joka on ollut keskeinen tekijä Bitcoinin suosion leviämisessä maailmanlaajuisesti.

Onko Bitcoin forkkaus välttämätön?

Tähän kysymykseen ei ole selvää yksinkertaista vastausta, sillä jotkut saattavat ajatella, että Bitcoin on jo itsessään riittävän hyvä. Toiset saattavat taas ajatella, että lohkoketjua on päivitettävä merkittävästi. Tämän kysymyksen vaikeus korostuu erityisesti kovien haarautumisten kohdalla, koska niitä ei voi perua.

Bitcoinin lanseerauksesta eli vuodesta 2009 lähtien on ilmestynyt lukuisia kryptovaluuttoja, jotka hyödyntävät uusia ja mullistavia teknologioita. Tämä tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että ne voivat tarjota nopeampia transaktioita, alhaisempia kustannuksia ja enemmän turvallisuutta kuin alkuperäinen Bitcoin.

Näistä syistä johtuen varsinkin Bitcoinin tehokkuutta kyseenalaistetaan usein. Sen louhinta vaatii paljon energiaa, mikä on ongelma varsinkin kestävän kehityksen kannalta.

Tämä on usein pääargumentti niille, jotka puhuvat forkkaamisen puolesta. Kuten aikaisemmin korostettiin, kaikki Bitcoin forkkaukset eivät onnistu toivotulla tavalla. Lisäksi jotkut haarautumiset saattavat olla epävakaita ja jopa vaarallisia, minkä vuoksi niistä on syytäkin keskustella paljon.

Viime kädessä se, omaksutaanko jokin uusi Bitcoin-forkkaus, jää yksittäisten käyttäjien ja yhteisöjen päätettäväksi. Jotkut haarautumiset saattavat tarjota paljon sellaisia ominaisuuksia, joita alkuperäinen Bitcoin-lohkoketju ei tarjoa. Monille ihmisille se oikea ja alkuperäinen Bitcoin on kuitenkin edelleen täysin toimiva ratkaistu ja vastaa heidän tarpeitaan.

Samankaltaiset termit

Tom Sheen
Toimittaja

Tom on Techopedian toimittaja, joka pitää huolen siitä, että sivuston sisältö on paikkansapitävää, oleellista ja ajankohtaista. Hän on pitkän linjan teknologiaharrastaja, joka käyttää asiantuntemustaan ja osaamistaan tarjotakseen spesifejä ja yksinkertaisia määritelmiä teknologiatermeille. Ennen Techopedialle siirtymistä Tom on toiminut yli vuosikymmenen ajan urheilujournalistina ja toimittajana johtavissa brittiläisissä lehdissä, joihin lukeutuvat esimerkiksi The Sun, Independent ja Daily Mail.