Likviditeettipooli (DeFi Liquidity Pool)

Avoin toiminta

Likviditeettipooli perustuu viime kädessä älykkäisiin sopimuksiin, ja ne käsittävät kahden tai useamman kryptovaluutan sisältämän varannon hajautetussa pörssissä. Niiden keskeisin käyttötapaus on tarjota sijoittajille mahdollisuus ansaita passiivista tuloa kryptovaluutoillaan.

Siinä mielessä ne toimivat pitkälti samankaltaisesti kuin säästötilit tai rahastoihin sijoittaminen, joiden avulla ihmiset voivat ansaita rahaa säästöillään. Näin ollen se on yksi kryptomarkkinoiden tarjoama sijoitusmuoto.

Mikä on likviditeettipooli?

Likviditeettipooli on älykäs sopimus, joka sisältää kahden tai useamman kryptovaluutan varannon hajautetussa pörssissä. Likviditeettipoolit kannustavat sijoittajia ansaitsemaan passiivista tuloa kryptovaluutoilla, jotka muuten vain makaisivat kryptolompakossa.

Käytännössä kyseessä on hyvin samanlainen käyttötapaus kuin säästötilit tai rahastoihin sijoittaminen. Yksilö voi siirtää rahaa likviditeettipoolin ja ansaita sitä kautta parempaa tuottoa eli korkoa rahoilleen.

Likviditeettipooliin voi liittyä aina riippuen alustasta, mutta prosessi yleensä sisältää oman käyttäjätilin luomisen hajautettuun rahoitukseen liittyvälle DeFi-alustalle. Käyttäjän tulee liittää Ethereumia tukeva kryptolompakko rekisteröitymisen yhteydessä, jolloin syntyy mahdollisuus vaihtaa kahta eri tyyppistä kryptoa keskenään.

Huomionarvoista on se, että useimmat likviditeettipoolit vaativat kryptovaluutan tallettamisen pareina, joilla on yhtäläinen arvo.

Mitä likviditeettipoolit tekevät?

Likviditeettipoolit mahdollistavat kryptovaluutan ostamisen sekä kaupankäynnin DEX:ssä ilman tarvetta keskitetylle toimijalle. Sen sijaan kaikki kaupankäynti hoidetaan älykkään sopimuksen avulla, joka hallitsee itse poolia.

Sopimuksessa olevat automatisoidut markkinatakaajien algoritmit (AMM) määrittävät kunkin tokenin hinnan ja säätävät hintoja reaaliajassa tarjonnan ja kysynnän mukaan. Tämä varmistaa, että kunkin tokenin tarjonta on säiliössä aina oikeassa suhteessa muihin säiliön tokeneihin.

Sijoittajat, jotka lisäävät tokeneitaan säiliöön, saavat osan pörssin kaupankäyntimaksuista tai jonkin muun kannustimen sijoittamista varten. Ansaitun kannustimen arvo on suhteellinen siihen rahamäärään, jonka sijoittaja on tarjonnut likviditeettipoolille.

miten likviditeettipoolit toimivat

Likviditeettipoolien historia

DeFin alkuvaiheissa hajautetut pörssit käyttivät perinteisiä tilauskirjoja yhdistämään ostajat ja myyjät sekä transaktioiden tiedot.

Tämä lähestymistapa oli ongelmallinen useista syistä:

  1. Tilauskirjat vaativat merkittävän määrän laskentatehoa transaktioiden käsittelemiseksi – prosessi oli toisin sanoen hidas ja kulutti paljon sähköä
  2. Korkeat kaasumaksut tekivät pienille kauppiaille vaikeaksi osallistua markkinoille, mikä vähensi markkinoiden potentiaalia
  3. Perinteiset tilauskirjat ovat alttiita epätasa-arvoiselle kaupankäynnille. Käyttäjät, joilla oli nopeammat yhteydet, pystyivät näkemään ja suorittamaan kauppoja ennen niitä käyttäjiä, joilla oli käytössään hitaammat yhteydet

Vuonna 2017 Bancor Networkin perustajat keksivät ratkaisun näihin edellä mainittuihin ongelmiin suorittamalla vaihdantaa joukkorahoitetun likviditeettipoolin avulla. Tämän yksittäisen muutoksen on katsottu olevan vastuussa DeFin erittäin nopeasta kasvusta varsinkin 2020-luvun alkuvuosina.

Likviditeettialtaiden merkitys DeFi-palveluissa

Likviditeettipoolit ovat tärkeässä roolissa lohkoketjun käyttämissä protokollissa, tuoton muodostamisessa sekä vakuutuksissa.

Perinteisen rahoituksen on yhdistettävä ostaja ja myyjä ennen kuin transaktio voidaan suorittaa. Sen sijaan DeFi-alustat voivat automaattisesti suorittaa kaupan alustan likviditeettiin perustuen.

Tämä on tärkeää ymmärtää, koska se tarkoittaa, että DeFi-alustojen ei tarvitse kohdistaa transaktion odotettua hintaa toteutuneen hinnan kanssa. Jos kaupan toteutunut hinta on korkeampi kuin odotettu hinta, ostaja saa yksinkertaisesti vähemmän tokeneita kuin hän alun perin odotti. Samalla taas myyjä saa enemmän kolikoita. Tällaista ilmiötä kutsutaan liukumaksi, joka on negatiivinen ilmiö kryptomarkkinoilla.

Mahdollisten liukumasta johtuvien tappioiden kompensoimiseksi likviditeettipooli veloittaa pienen maksun jokaisesta transaktiosta. Sen jälkeen se jakaa maksun likviditeetin tarjoajien kanssa aina sen mukaan, kuinka suuri osuus kullakin on säiliön kokonaisvarannosta.

Jos sijoittajalla on hallussaan esimerkiksi yhden prosentin verran koko likviditeettipoolin varannoista, silloin hänelle voidaan maksaa yhden prosentin tuotto. Tämä on kuitenkin hyvin yksinkertainen esimerkki, sillä jokaisella DeFi-palvelulla on omat algoritmit tuoton määrittämiseen.

likviditeettipooli käyttötapaukset

Likviditeettipooli – “kokonaisarvo lukittuna” -termi haltuun

DeFin likviditeettiä ilmaistaan tyypillisesti kokonaisarvo lukittuna (TVL). Se edustaa tietyn DeFi-alustan lukittujen varojen kokonaisarvoa. Tämä sisältää tyypillisesti älykkäissä sopimuksissa lukitun kryptovaluutan määrän sekä kaikki muut varat, jotka alusta on tokenisoinut.

TVL on tärkeä mittari DeFi-protokollille, koska se tarjoaa sijoittajille helppolukuisen tunnusluvun alustan kokonaislikviditeetistä.

Alusttoja, joilla on korkeampi TVL, pidetään yleensä potentiaalisempana kasvulle kuin niitä alustoja, joilla on lukittuja varoja on vähemmän.

Likviditeettipoolit – muista ottaa riskit huomioon

Vaikka likviditeettipoolit tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden ansaita passiivista tuloa kryptovaluuttojen avulla, niiden käyttäminen varallisuuden kasvattamiseen sisältää myös riskejä.

Kun varat on lisätty likviditeettipooliin, ne ovat älykkään sopimuksen hallinnassa. Jos rikollinen toimija pääsee käsiksi tähän älysopimukseen, hän saattaa pystyä varastamaan säiliön varoja.

Jos älykkään sopimuksen kehittäjät antavat itselleen luvan muuttaa likviditeettipoolia koskevia sääntöjä, on aina olemassa riski, että niiden muokkaaja tai jokin muu taho manipuloi sopimusta omaksi hyödykseen muuttamalla esimerkiksi alustan palkkiorakennetta tai muita säiliön keskeisiä parametreja.

Mikäli esimerkiksi likviditeettipoolin tokenien suhde muuttuu epätasapainoiseksi hintamuutosten vuoksi, likviditeetin tarjoaja saattaa kohdata pysyvän tai ohimenevän tappion sijoitetuista varoistaan.

Siksi on tärkeää, että kaikki kryptosijoittajat ovat tietoisia näistä riskeistä ja ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin sijoitustensa suojelemiseksi. Tähän sisältyy tietysti huolellinen taustatutkimus ennen sijoittamista säiliöön.

Likviditeettipooli – parhaat käytännöt sijoittaessa

Ennen sijoittamista likviditeettipooliin sijoittajien tulisi tutkia perusteellisesti kyseisen alusta taustat ja sen varannot.

Parhaat käytännöt sisältävät esimerkiksi seuraavanlaisten asioiden tarkistamista tai niihin pyrkimistä:

  • Likviditeettipoolilla tulisi olla korkea kaupankäyntivolyymi ja mahdollisimman suuri likviditeetti
  • Alustaan liittyvät yhteisö kannattaa aina käydä läpi. Hyvällä DeFi-alustalla on vahva kehittäjäyhteisö ja aktiivisia käyttäjiä
  • Alustan kehitystiimin jäsenten pätevyyksien tarkastamisen
  • Kehittäjätiimin julkaiseman white paper- dokumentin ja muun verkkosisällön lukeminen
  • Muiden alustan käyttäjien arvostelujen ja kokemuksien tutkiminen
  • Sen varmistaminen, että likviditeettipoolilla on läpinäkyvä hallinto ja päätökset ovat kaikkien tarkasteltavissa
  • Turvallisuuden varmistaminen on myös tärkeää, sillä pieni osa DeFi-palveluista saattaa perustua petoksiin tai väärinkäytöksiin

Suositut likviditeettipoolit esittelyssä

Nykyään monet hajautetut alustat käyttävät likviditeettipooleja digitaalisten varojen kaupankäyntiin automatisoidulla ja säännelyllä alustalla.

Jotta voisit löytää laadukkaita DeFi-palveluita tai muita likviditeettipooleja, käymme seuraavaksi läpi joitakin suosituimpia.

Uniswap

Uniswap on hajautettu kryptopörssi, joka toimii Ethereum-lohkoketjussa ja sallii käyttäjien käydä kauppaa millä tahansa ERC-20 tokenilla. Uniswapilla on useita likviditeettipooleja. Jotkut heidän suosituimmista säiliöistään tukevat ETH/USDT-, ETH/DAI- ja ETH/USDC-kryptopareja.

Curve

Curve on samoin hajautettu kryptopörssi, joka on erikoistunut stablecoineihin ja tarjoaa matalan liukumisen kaupankäyntiä niistä kiinnostuneille. Curvella on useita likviditeettipooleja. Jotkut heidän suosituimmista säiliöistään tukevat BTC/renBTC/wBTC/sBTC- ja USDT/USDC/DAI-kryptopareja.

Balancer

Balancer on yksi suosituimpia kryptopörsseja, joka sallii käyttäjien luoda räätälöityjä likviditeettipooleja jopa kahdeksalla eri tokenilla. Suosituimmat Balancerin likviditeettipooleista on toteutettu ETH/USDC/DAI/WBTC-, WBTC/renBTC/sBTC- ja LINK/ETH-kryptoparien avulla.

SushiSwap

SushiSwap on hajautettu pörssi, joka tarjoaa likviditeettipooleja, joissa on korkean tuoton kannustimia likviditeetin tarjoajille. Jotkut suosituimmista SushiSwapin säiliöistä ovat ETH/USDC, ETH/USDT ja ETH/WBTC.

Likviditeettipooli – yhteenveto

Likviditeettipoolit ovat älykkäisiin sopimuksiin perustuvia järjestelmiä, jotka sisältävät yleensä vähintään kahta eri kryptovaluuttaa. Ne tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden ansaita passiivista tuloa säästöillään, minkä takia ne ovatkin herättäneet paljon kiinnostusta viime vuosina.

Samoin ne mahdollistavat kaupankäynnin kryptovaluutoilla DEX:ssä ilman keskitettyä toimijaa käyttämällä hyväkseen automatisoituja markkinatakaajien algoritmeja. Likviditeettipoolien avulla voi lainata rahaa ilman, että siihen tarvitsee jotain keskitettyä toimijaa kuten pankkia.

Tällä hetkellä on vielä suuri kysymysmerkki, tulevatko DeFi-palvelut olemaan osa tulevaisuuden rahoitusmekanismeja. Joka tapauksessa likviditeettipooleilla ja tähän malliin perustuvilla palveluilla on paljon potentiaalia.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.