Osake

Avoin toiminta

Osake on yhtiön omistusta edustava arvopaperi, ja osakkeiden ostaminen tekee sijoittajasta yhtiön osaomistajan. Yhtiöt laskevat osakkeita liikkeelle rahoittaakseen toimintaansa, kuten tuotekehittelyä tai markkinointia.

Sijoittamaansa pääomaa vastaan osakkeenomistajat saavat vastineeksi erilaisia etuja ja oikeuksia, kuten äänioikeuden yhtiön kokouksissa ja mahdollisuuden osinkotuloihin sekä pääoman arvonnousuun.

Mikä on osake?

Osake on arvopaperi, joka edustaa omistajuutta jonkin yhtiön suhteen. Toisin sanoen, kun ostat osakkeen, ostat samalla pienen osan kyseisestä yhtiöstä.

Yhtiöt laskevat liikkeelle osakkeita hankkiakseen pääomaa, jolloin ne voivat rahoittaa kasvuaan ja laajentumistaan tai maksaa velkojaan. Vastineeksi osakkeita ostavat sijoittajat tulevat yhtiön osakkeenomistajiksi, mikä antaa heille tiettyjä oikeuksia, kuten äänestää merkittävien yritystä koskevien asioiden suhteen ja saada erilaisia taloudellisia etuja, kuten osinkoja.

Osakkeilla käydään kauppaa – eli niitä ostetaan ja myydään – pääasiassa pörssissä, joista tunnetuin lienee New Yorkin pörssi. Myös Helsingissä on oma pörssi, jossa on myynnissä pääosin suomalaisten yritysten osakkeita.

Kun osakkeilla käydään kauppaa näissä pörsseissä, arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Mitä korkeampi kysyntä suhteessa tarjontaan osakkaalle on, sitä korkeammalle sen kurssi nousee.

Näitä pörssejä säännellään hallitusten ja lainsäätäjien toimesta sijoittajien suojelemiseksi petoksilta ja epäeettisiltä toimintatavoilta. Tässä mielessä perinteinen osakekauppa eroaa paljon esimerkiksi kryptovaluutoista. Tätä nykyä suosituimmat kryptovaluutat, kuten bitcoin, löytyvät kuitenkin myös pörssistä.

Osakkeet muodostavat usein perustan monien yksityissijoittajien osakesalkulle, jota he voivat monipuolistaa obligaatioilla, erilaisilla hyödykkeillä, valuutoilla ja muilla omaisuuserillä.

Mikä ero on sitten osakkeiden ja osuuksien välillä? Vaikka termejä “osakkeet” ja “osuudet” käytetään usein synonyyminä, osuus on kuitenkin vain osakkeen yksikkö.

Kuka on osakkeenomistaja?

Osakkeenomistaja omistaa ainakin yhden yhtiön osakkeen, mikä taas tarkoittaa hänelle omistajuutta yhtiötä kohtaan. Sijoittajien omistuksen suhteellinen osuus riippuu siitä, kuinka monta osaketta he omistavat verrattuna yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärästä, jota kutsutaan liikkeellä oleviksi osakkeiksi.

Esimerkki: Jos osakkeenomistaja omistaa 10 prosenttia yhtiön liikkeessä olevista osakkeista, hän ei omista 10 prosenttia yhtiöstä, vaan 10 prosenttia liikkeelle lasketuista osakkeista.

Yritykset voivat myös sitouttaa työntekijöitään antamalle näille yhtiön osakkeita tai optioita osakkeiden ostamiseen siinä vaiheessa kun yritys listautuu pörssiin.

Osakkeista maksetaan osinkoa

Vastineeksi sijoituksestaan osakkeenomistajat voivat saada osuuden yhtiön voitoista, jotka maksetaan heille osinkoina. Osinkojen määrä perustuu taas siihen, kuinka monta osaketta sijoittaja omistaa. Monet sijoittajat suosivat salkussaan ainakin muutamaan arvoyhtiötä, joiden tiedetään maksavan osinkoja tasaisen varmasti.

Jotkut yhtiöt eivät maksa osinkoja, vaan sijoittavat voitot uudelleen liiketoiminnan kasvun edistämiseen, mikä taas nostaa osakkeiden hintaa. Tätä harrastavat varsinkin sellaiset yhtiöt, jotka ovat vielä uransa alkuvaiheessa. Jättämällä osingot maksamatta uudet yritykset voivat keskittyä nopeaan kasvuun ja markkinaosuuksien haalimiseen.

Jotkut yhtiöt myös ostavat takaisin omia osakkeitaan, mikä tukee osakekurssia vähentämällä liikkeessä olevien osakkeiden määrää.

Erilaisten osakkeiden tyypit

Osakkeita on kahta päätyyppiä:

  • Tavalliset osakkeet
  • Etuoikeutetut osakkeet

Suurin osa pörsseissä käydystä kaupasta koskee tavallisia osakkeita. Nämä antavat osakkeenomistajille omistusosuuden yhtiössä ja oikeuden äänestää osakkeenomistajien kokouksissa.

Tavalliset osakkeenomistajat voivat saada osinkoja, jos yhtiö niitä maksaa. Samoin he hyötyvät osakkeiden arvonnoususta, mikä nostaa heidän yritykseen sijoittamansa pääoman arvoa. Jos yhtiö menestyy taloudellisesti hyvin, osakkeen arvo voi nousta, jolloin osakkeenomistajat voivat myydä osakkeensa voitolla.

Etuoikeutetut osakkeet

Etuoikeutetut osakkeet antavat osakkeenomistajille suuremman vaateen yhtiön omaisuuteen ja tuloihin verrattuna tavallisiin osakkeenomistajiin, vaikka heillä ei tyypillisesti ole äänioikeutta yhtiössä. Etuoikeutetut osakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan osinkotulot ennen tavallisia osakkeenomistajia, mikä voi tehdä niistä houkuttelevan vaihtoehdon tuloja hakeville sijoittajille.

Osakkeita voidaan luokitella eri tavoin, mikä voi ohjata sijoittajien strategioita:

  • Kasvuosakkeet: Edustavat nopeasti kasvavia yrityksiä, jotka usein ovat niin sanottuja startup-yrityksiä. Korkean kasvun yritykset eivät yleensä maksa osinkoja, koska ne sijoittavat voittonsa uudelleen yritykseen, mutta niiden nopea  johtaa vahvaan arvonnousuun.
  • Osinko-osakkeet: Kuuluvakasvut sellaisille yhtiöille, jotka maksavat vakaita tai kasvavia osinkoja johdonmukaisesti. Sijoittajat ostavat yleensä tällaisen arvoyhtiön osakkeita saadakseen säännöllisiä passiivisia tuloja osinkojen muodossa.
  • Arvo-osakkeet: Nämä ovat sijoittajien suosikkikohteita, koska niiden osakekurssit ovat matalat suhteessa niiden tuloihin – kuten osakkeen tuloskertoimella eli P/E-luvulla osoitetaan. Sijoittajat ostavat arvo-osakkeita, koska he pitävät niitä alihinnoiteltuina ja odottavat hinnan nousevan tulevaisuudessa, mikä mahdollistaa osakkeen myynnin voitolla.
  • Blue Chip- eli vakavaraiset osakkeet: Nämä osakkeet antavat sijoittajille osuuden suurista ja vakiintuneista yrityksissä, joilla on vahva voiton kasvun historia ja jotka tyypillisesti maksavat osinkoja.

Osakkeita voidaan myös luokitella markkina-arvon mukaan, joka voidaan laskea yhtiön osakkeen kurssiarvon ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden tulona.

Osakkeet voidaan jaotella myös pieniksi (small-cap), keskisuuriksi (mid-cap) tai suuriksi (large-cap).

Mikro-osakkeet ovat sellaisia osakkeita, joilla on alhaisin osakehinta. Ne tunnetaan myös nimellä “penniosakkeet”. Nämä ovat erittäin spekulatiivisia osakkeita pienissä yrityksissä, joilla on rajoitetut tulot, mutta ne voivat muuttua kasvuosakkeiksi, jos niiden tuotteet tai palvelut saavuttavat suurempaa suosiota.

osakkeet

Osakesijoittamisen hyvät ja huonot puolet

Hyvä puoli Huono puoli
Historiallisesti osakkeet ovat tuottaneet sijoittajille korkeimpia tuottoja eri varallisuusluokissa.  Osakkeiden hinnat voivat olla erittäin volatiileja, alttiina markkinavaihteluille, taloudellisille tapahtumille ja sijoittajien mielialalle, mikä voi johtaa merkittäviin lyhyen aikavälin tappioihin.
Monet yhtiöt maksavat osinkoja osakkeenomistajilleen, tarjoten sijoittajille vakaan passiivisen tulovirran lisäksi mahdollisia pääoman tuottoja.  Osakkeiden arvo voi laskea johtaen tappioihin erityisesti lyhyellä aikavälillä. On olemassa aina riski, että sijoittajat menettävät osan tai kaiken alkuperäisen sijoituksensa.
Osakkeet tarjoavat laajan valikoiman sijoitusvaihtoehtoja eri toimialoilla, sektoreilla ja maantieteellisillä alueilla, mikä mahdollistaa sijoittajille salkkujensa tehokkaan hajauttamisen. Osakkeisiin sijoittaminen vaatii tutkimusta, analyysia ja hyvää markkinoiden ymmärtämistä, mikä ei välttämättä sovi kaikille sijoittajille.
Osakkeenomistajilla on sananvaltaa yhtiön merkittävien päätösten suhteen ja he voivat äänestää osakkeenomistajien kokouksissa.  Toisin kuin kiinteätuloisissa sijoituksissa, osakkeilla ei ole taattuja tuottoja.
Osakkeet ovat suhteellisen likvidejä, mikä tekee osakkeiden ostamisesta ja myymisestä helppoa tarvittaessa. Tunneperäiset reaktiot markkinoiden heilahteluihin voivat johtaa impulsiivisiin päätöksiin, mikä taas aiheuttaa ongelmia varsinkin pitkäaikaisen sijoitusstrategian toteuttamisessa.
Pitkällä aikavälillä osakkeilla on potentiaali voittaa inflaatio ja näin säilyttää ja lisätä sijoittajien ostovoimaa Sijoittajat voivat joutua maksamaan välityspalkkioita ja veroja pääomatuloista
Osakkeiden arvo voi nousta, mikä tarjoaa mahdollisuuden merkittäviin voittoihin varsinkin pitkällä aikavälillä Osakkeenomistajilla on rajoitettu valta yhtiön päivittäisen toiminnan ja päätösten suhteen
Osakkeet ovat suhteellisen helposti saavutettavia sijoittajille erilaisten palveluiden kautta  Jos yritys menee konkurssiin, tavalliset osakkeenomistajat saattavat menettää pahimmassa tapauksessa kaikki siihen sijoittamansa rahat
Osakkeet sopivat hyvin pitkäaikaisille sijoittajille, sillä niillä on hyvät mahdollisuudet ylittää muiden omaisuuserien tuotot Lyhyen aikavälin hintavaihtelut voivat olla stressaavia joillekin sijoittajille ja ne saattavat johtaa tunnepitoisiin päätöksiin
Jotkut maat tarjoavat kansalaisilleen verohyötyjä pitkäaikaisista osakesijoituksista, kuten alhaisemmat pääomatuloverot  Osakkeet voivat olla alttiita ulkoisille tekijöille, kuten taloudellisille ja geopoliittisille tapahtumille sekä korkotason muutoksille, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti sijoitusten arvoon.

Kuinka osakkeita ostetaan pörssissä?

Kun yritys listautuu pörssiin listautumisannin eli IPOn kautta, sen osake tulee sijoittajien ostettavaksi ja myytäväksi julkiseen pörssiin. Pörssit tarjoavat näin sijoittajille mahdollisuuden ostaa ja myydä jonkin juuri pörssiin listatun yrityksen osakkeita.

Jotta voit ostaa osakkeita, sinulla on oltava tili jossakin osakkeisiin liittyviä palveluita tarjoavaan alustaan. Esimerkiksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa suosittu alusta on Nordnet, minkä lisäksi pankeilla on omat palvelunsa.

Jokaisella osakkeella on uniikki tunnuskoodi – yleensä 1–5 kirjaimesta muodostuva yrityksen nimen lyhenne – jolla yhtiö tunnistetaan. Jos olet ostamassa jotain tiettyä osaketta, voit etsiä sitä pörsseistä sen tunnuskoodin avulla. Tämän jälkeen tarkistat vain osakkeen osto- ja myyntihinnan per osake, asetat osakkeiden määrän ja teet tilauksen.

Tätä ennen tulee tietysti tehdä rahansiirto alustalle, jotta palvelun tilillä on riittävästi varoja ostaa osakkeita. Tämä käy helposti esimerkiksi verkkopankin kautta.

Mikäli ostotarjous hyväksytään pörssissä, niiden ostohinta vähennetään tilisi saldosta ja osakkeet talletetaan tilillesi.

Osakkeiden myyminen

Myydäksesi osakkeen valitset haluamasi osakkeet, määrittelet niiden määrän ja varmistat kaupan.

Osakekurssit määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Mitä enemmän ostajia osakkeella on, sitä korkeampi on sen hinta. Jos myyntitoimeksiantoja osakkeelle on enemmän kuin ostoja, osakkeen hinta lähtee laskuun.

Osakkeiden ohella voit ostaa tai myydä pörsseistä myös rahasto-osuuksia, jolloin et omista itse osakkeita vaan osuuden rahastosta, joka omistaa osakkeita erilaisista, jopa tuhansista yrityksistä. Uutena tuttavuutena pörsseistä löytyy nykyään myös kryptovaluutta vetoisia rahastoja, kuten tammikuussa 2024 Yhdysvaltojen viranomaisten toimesta hyväksytyt Bitcoin ETF -rahastot.

Jos olet pääomistajana tai merkittävänä osakkaana yrityksessä voit luopua ja myydä osakkeesi yleensä vain jos yrityksen muut osakkaat haluavat ne etuosto-oikeutta käyttäen itselleen lunastaa. Jos yrityksen osakkailla käydään julkisesti kauppaa pörssissä, määräytyy osakkaiden myyntihinta niiden markkinahinnan mukaisesti. Jos yritys ei ole julkinen yhtiö, määritellään osakkeiden määrä muulla tavalla, johon yritykset soveltavat monia erilaisia laskenta-, ja arviointitapoja.

Osake – yhteenveto

Osake edustaa omistajuutta yhtiössä, jolloin niiden avulla voidaan käydä kauppaa julkisissa pörsseissä. Vastineeksi sijoituksestaan osakkeenomistajat voivat hyötyä osakekurssin arvonnoususta ja joissakin tapauksissa myös osinkotuloista, mikä yritys sellaisia maksaa.

On tärkeää ymmärtää, että osakkeisiin sijoittaminen kantaa mukanaan aina myös riskejä eikä ainoastaan vain etuja. Hyviä puolia on mahdollisuus rakentaa varallisuutta ajan myötä, saada osingoista passiivista tuloa ja osallistua yritysten kasvuun. Huonoina puolina mainittakoon sijoitusten menetyksen tai niiden arvon alenemisen, mikäli osakkeen arvo laskee.

Riskien minimoinnin kannalta sijoitusten hajauttaminen eri osakkeiden ja muiden omaisuuserien kesken on järkevää. Nykyään suositellaan hajauttamista toimialoittain maantieteellisen hajauttamisen sijaan. Tämä johtuu siitä, että talouden toiminta on jo niin globaalia, että muutokset tapahtuvat samalla tavalla maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Osakesijoittamisessa kannattaa aina pitää maltti mielessä ja tutkia asioita ennen kuin tekee varsinaisia sijoituksia.

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.