Recessie

Betrouwbaarheid

Wat is een recessie?

Een recessie is een aanzienlijke daling van de economische activiteit die maanden of zelfs jaren aanhoudt. Het is een normaal onderdeel van de conjunctuurcyclus die meestal gekenmerkt wordt door een krimpende productie, stijgende werkloosheid, dalende inkomens en krimpende omzet in de detailhandelssector.

Recessies verstoren financiële markten en leiden vaak tot bredere crises in bedrijven, huishoudens en zelfs overheden.

Een recessie identificeren

Er bestaat geen eenduidige definitie of vaste criteria voor wat een recessie is. Deze belangrijke elementen kunnen echter helpen om een recessie te identificeren:

Economische factor Uitleg
Dalend BBP Een aanhoudende daling van het bruto binnenlands product (BBP) van een land, dat de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten meet, is een duidelijk teken van een krimpende economie.
Hoge werkloosheid Als de consumenten-, bedrijfs- en overheidsbestedingen dalen, ontslaan bedrijven werknemers. Dit leidt tot stijgende werkloosheidscijfers.
Lagere inkomens en detailhandelsverkopen Toenemend banenverlies leidt tot dalende lonen, dalende inkomens en dalende uitgaven van consumenten en bedrijven.
Maanden of kwartalen Bij een recessie zijn er over een langere periode dalingen in verschillende sectoren van de economie, niet slechts één of twee kwartalen.
Timing in de conjunctuurcyclus Recessies treden op na de piek van de economische expansie en duren voort tot de activiteit haar dieptepunt bereikt.

Het National Bureau of Economic Research (NBER) wordt beschouwd als de autoriteit voor het dateren van recessies in de VS. Het gebruikt maandelijkse gegevens over werkgelegenheid, persoonlijk inkomen, detailhandelsverkopen en andere indicatoren om te bepalen wanneer een recessie begint en eindigt.

De NBER vertrouwt niet op de gangbare definitie van twee opeenvolgende kwartalen met een dalend BBP om recessies als zodanig te identificeren en te categoriseren.

Oorzaken van recessies

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken waardoor een economie in een recessie terechtkomt, waaronder:

 • Activabubbels: Speculatieve razernij kan leiden tot overgewaardeerde activaprijzen die uiteindelijk crashen en aanzienlijke gevolgen hebben voor de welvaart.
 • Financiële crises: Een bancaire of financiële crisis verstoort leningen, kredietstromen en financiële markten.
 • Deflatie: Dalende prijzen leiden tot lagere bedrijfswinsten en lonen, wat resulteert in lagere consumenten- en bedrijfsuitgaven.
 • Hoge inflatie: Centrale banken verhogen de rente om de inflatie onder controle te houden, waardoor de economische groei afkoelt.
 • Hoge staatsschulden: Een te hoge staatsschuld heeft een negatieve invloed op de uitgaven omdat de financieringskosten stijgen en de federale overheid moet bezuinigen om het hoofd boven water te houden.
 • Olieprijsschokken: Plotselinge pieken in de olieprijzen verhogen de kosten in de hele economie.
 • Pandemieën: Wijdverspreide uitbraken stoppen het reizen, de handel en de normale economische activiteit.
 • Beleidsmaatregelen: Fouten of wijzigingen in het overheidsbeleid kunnen onbedoeld de economische groei temperen.

Recessies verspreiden zich ook vaak tussen landen door internationale automatisering of handels- en financiële banden en worden zo wereldwijde recessies.

Kenmerken van Recessies

Recessies hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, waaronder:

 • Afnemend consumentenvertrouwen: Huishoudens bezuinigen op uitgaven en grote aankopen.
 • Dalende bedrijfsinvesteringen: Bedrijven verminderen hun kapitaaluitgaven en nemen minder mensen aan naarmate de verkoopvooruitzichten verslechteren.
 • Kredietschaarste: kredietverstrekkers scherpen hun normen aan om leningen te verstrekken als reactie op onzekerheid en stijgende wanbetalingen.
 • Daling van de aandelenmarkt: De marktkapitalisatie van beursgenoteerde bedrijven daalt als investeerders risicomijdend worden.
 • Lagere rente: Centrale banken verlagen de rente om de economie te stimuleren.
 • Meer faillissementen: Faillissementen en wanbetalingen nemen toe bij huishoudens, bedrijven en zelfs overheden.
 • Stijgende internationale handel valt terug: De wereldhandel krimpt, omdat de vraag in de grote economieën afneemt.

Wat zijn de meest voorkomende gevolgen van een recessie?

Recessies kunnen ernstige gevolgen hebben voor mensen, bedrijven en overheden, waaronder de volgende:

Individuen

 • Baanverlies of loonsverlagingen.
 • Moeite om werk te vinden.
 • Afname van spaargeld en vermogen.
 • Financiële problemen en moeite om aan financiële verplichtingen te voldoen.
 • Verminderde consumptie en levenskwaliteit.
 • Lagere koopkracht als de inflatie stijgt.

Bedrijven

 • Lagere verkoop en inkomsten.
 • Overtollige voorraden en capaciteit.
 • Kleinere winsten of verliezen.
 • Minder investeringen en uitbreiding.
 • Faillissementen en sluitingen.

Overheden

 • Dalende belastinginkomsten.
 • Hogere uitgaven voor sociale vangnetprogramma’s.
 • Hogere begrotingstekorten.
 • Hogere financieringskosten.
 • Moeilijkheden om essentiële diensten te financieren.

Recessies variëren in ernst en duur afhankelijk van de onderliggende oorzaken en de beleidsreactie. Ze brengen echter altijd pijn op korte termijn met zich mee voor de meeste actoren in de economie.

Recessie vs. Depressie

Recessies zijn te onderscheiden van de extremere economische crises die depressies worden genoemd.

De criteria om een depressie te definiëren verschillen vaak tussen analisten, maar vaak zijn er de volgende omstandigheden:

 • Veel grotere economische dalingen: Het BBP krimpt dramatisch.
 • Duurt jaren in plaats van maanden: Lange periodes van economische krimp.
 • Extreem hoge werkloosheid: Het percentage werklozen stijgt tot boven de 10%.
 • Ernstige deflatie: Sterke prijsdalingen van goederen.
 • Zware schuldenlasten: Wijdverspreide wanbetalingen en faillissementen.
 • Langdurig herstel: De groei hervat langzaam.

Depressies zijn uitzonderlijk zeldzame gebeurtenissen die in de moderne geschiedenis slechts een handvol keren zijn voorgekomen, terwijl recessies ongeveer om de 5 tot 10 jaar voorkomen.

De meest recente depressie in de Verenigde Staten was de Grote Depressie van de jaren 1930, waarin het Amerikaanse BBP met ongeveer 25% daalde te midden van massale werkloosheid.

Recessies voorspellen

Het exacte tijdstip en de ernst van recessies voorspellen blijft moeilijk. Ze komen onverwacht door plotselinge schokken of financiële crises. Kwantitatieve econometrische modellen zijn over het algemeen niet betrouwbaar genoeg om ze te voorspellen.

Economen kijken vaak naar verschillende indicatoren om de waarschijnlijkheid van een op handen zijnde recessie in te schatten, zoals:

Signaal Beschrijving
Equity Bear Markets Aandelenwaarderingen die met meer dan 20% dalen, zijn een signaal voor beleggers dat er een zwakkere groei op komst is.
Omkering van de rendementscurve Wanneer de kortetermijnrente hoger is dan de langetermijnrente, wordt dit beschouwd als een negatieve factor voor de economische vooruitzichten.
Daling van voorspellende indicatoren Dalingen in werkgelegenheid en productiecijfers in de hele economie.
Aangescherpte kredietvoorwaarden Banken beperken zakelijke en consumentenleningen.
Stijgende wanbetalingen bij bedrijven Bedrijven kunnen hun financiële verplichtingen niet nakomen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…