ChatGPT-modellguide: Forklaring av GPT-3.5, GPT-4, GPT-4 Turbo og GPT-5

Hvorfor oss?

De raske fremskrittene innen kunstig intelligens og naturlig språkbehandling (NLP) har ført til utviklingen av stadig mer sofistikerte språkmodeller, som for eksempel GPT-serien fra OpenAI. Disse modellene, inkludert den velkjente ChatGPT, har fått mye oppmerksomhet for sin evne til å generere menneskelignende tekst og delta i samtaleinteraksjoner.

Det er viktig å merke seg at selv om ChatGPT har blitt et velkjent navn, er dette bare én anvendelse av de underliggende GPT-språkmodellene. GPT-modeller, som GPT-3.5 og GPT-4, danner grunnlaget for en rekke AI-drevne verktøy og applikasjoner, da inkludert ChatGPT.

Det er dermed viktig å forstå forskjellen mellom ChatGPT og GPT for å forstå det fulle omfanget og potensialet til disse teknologiene. Med det store antallet ulike GPT-modeller og tilhørende applikasjoner kan det imidlertid være utfordrende å forstå de ulike mulighetene og å se forskjellene mellom dem.

Denne artikkelen tar sikte på å klargjøre landskapet av GPT-modeller, fra den grunnleggende GPT-3.5 til den nyere GPT-4 og den spesialiserte varianten GPT-4 Turbo. Vi ser nærmere på listen over ChatGPT-modeller og utforsker arkitekturen, ytelsen og den potensielle fremtidige utviklingen av disse modellene.

Nøkkelpunkter

 • ChatGPT-modeller, som GPT-3.5 og GPT-4, bygger på Transformer-arkitekturen og gjennomgår finjusteringsprosesser for å utmerke seg på spesifikke oppgaver som samtale og tekstutfylling.
 • GPT-4 representerer et betydelig sprang fremover innen NLP, med multimodale funksjoner, forbedret resonnering og evnen til å håndtere lengre kontekster sammenlignet med forgjengerne.
 • GPT-4 Turbo er en optimalisert versjon av GPT-4, som er spesielt utviklet for chat-baserte applikasjoner, og som gir økt kostnadseffektivitet.
 • Fremtiden for ChatGPT-modeller ser lovende ut, med den forventede lanseringen av GPT-5 og potensielle fremskritt innen videoprosessering og kunstig generell intelligens (AGI).
 • Etter hvert som disse modellene fortsetter å utvikle seg, vil faktorer som tilgjengelighet og pris spille en avgjørende rolle for deres utbredelse og innvirkning på ulike bransjer.

Det grunnleggende om ChatGPT-modeller: Arkitektur og opplæring

For å forstå evnene, mulighetene og forskjellene mellom de ulike ChatGPT-modellene er det viktig først å forstå den underliggende arkitekturen som driver dem. Der kjernen i disse modellene er GPT-arkitekturen (Generative Pre-trained Transformer), som har revolusjonert feltet naturlig språkbehandling.

GPT-arkitekturen er basert på Transformer-modellen, som ble introdusert i den banebrytende artikkelen “Attention Is All You Need” av Vaswani et al. i 2017. Transformer-modellen går bort fra tradisjonelle tilbakevendende nevrale nettverk (RNN) til fordel for en selvoppmerksomhetsmekanisme, slik at modellen kan veie viktigheten av ulike deler av inndatasekvensen når den genererer utdata.

Transformer model som fremvist av Nvidia. Kilde: Nvidia.

Selvoppmerksomhet (en “Self-attention”) gjør det mulig for modellen å fange opp langtrekkende avhengigheter og kontekstuell informasjon på en mer effektiv måte enn RNN-er, som sliter med forsvinnende gradienter og begrenset minne. Ved å ta hensyn til relevante deler av inndatasekvensen kan Transformer-modellen slik generere mer sammenhengende og kontekstuelt passende utdata.

Et annet viktig aspekt ved GPT-arkitekturen er den forutgående treningsprosessen. GPT-modeller trenes først på store mengder umerkede tekstdata, for eksempel bøker, artikler og nettsteder. I løpet av denne uovervåkede opptreningsfasen lærer modellen å forutsi det neste ordet i en sekvens basert på de foregående ordene. Dette gjør at modellen utvikler en omfattende forståelse av språkstruktur, grammatikk og semantikk.

Den ferdig opplærte GPT-modellen er imidlertid ennå ikke optimalisert for spesifikke oppgaver som samtale eller utfylling av tekst. For å tilpasse modellen til disse formålene brukes en finjusteringsprosess. Finjustering innebærer å trene den forhåndstrente modellen på et mindre datasett som er spesifikt for måloppgaven, for eksempel samtaledata for ChatGPT.

Under finjusteringen justeres modellens parametere for å minimere feilen på det oppgavespesifikke datasettet. Denne prosessen gjør det mulig for modellen å lære seg nyansene og mønstrene som er spesifikke for måloppgaven, noe som resulterer i bedre ytelse og mer menneskelignende interaksjoner.

Kombinasjonen av Transformer-arkitekturen, selvoppmerksomhetsmekanismen, forhåndstrening og finjusteringsprosesser gjør det mulig for GPT-modeller å generere kontekstuelt relevant tekst av høy kvalitet.

Disse arkitektoniske valgene danner grunnlaget for ChatGPT-modeller, slik at de kan delta i naturlige samtaler, svare på spørsmål og hjelpe til med ulike språkrelaterte oppgaver.

Når vi ser nærmere på de spesifikke ChatGPT-modellene i de følgende avsnittene, må du huske på at de alle deler denne felles arkitekturen, og at forskjellene ligger i faktorer som modellstørrelse, treningsdata og finjusteringsstrategier.

GPT-3.5: Grunnlaget for ChatGPT

GPT-3.5, lansert av OpenAI i 2020, er den grunnleggende språkmodellen som den opprinnelige ChatGPT bygger på.

Som medlem av GPT-familien av modeller viser GPT-3.5 betydelige fremskritt innen naturlig språkbehandling og -generering.

Nøkkelegenskaper i GPT-3.5

 • Forbedret språkforståelse: GPT-3.5 demonstrerer en dypere forståelse av kontekst, nyanser og semantikk sammenlignet med forgjengerne.
 • Økt modellstørrelse: Med 175 milliarder parametere er GPT-3.5 en av de største språkmodellene på markedet, noe som gjør den i stand til å fange opp mer komplekse mønstre og generere mer sammenhengende tekst.
 • Forbedret tekstgenerering: GPT-3.5 kan generere menneskelignende tekst på en lang rekke områder, fra kreativ skriving til teknisk dokumentasjon.

ChatGPTs avhengighet av GPT-3.5

ChatGPTs basismodell bygger på GPT-3.5-arkitekturen. Ved å finjustere GPT-3.5 på et bredt spekter av samtaledata har ChatGPT utviklet evnen til å engasjere seg i naturlige, kontekstbevisste dialoger med brukerne.

ChatGPTs suksess kan tilskrives styrkene til den underliggende GPT-3.5-modellen, som inkluderer kontekstuell forståelse, en bred kunnskapsbase og tilpasningsevne. GPT-3.5 gjør ChatGPT i stand til å opprettholde sammenheng og relevans gjennom samtalene ved å forstå konteksten for dialogen. Den omfattende forhåndstreningen av GPT-3.5 gjør det mulig for ChatGPT å trekke veksler på en omfattende kunnskapsbase som spenner over ulike emner og domener.

GPT-3.5s arkitektur gjør det dessuten lettere for ChatGPT å tilpasse seg ulike samtalestiler og brukerpreferanser.

Begrensninger og ulemper ved GPT-3.5

Til tross for de imponerende mulighetene er GPT-3.5 ikke uten begrensninger. Noen av de viktigste ulempene er blant annet:

 • Mangel på resonnering: Selv om GPT-3.5 kan generere sammenhengende og kontekstuelt relevant tekst, sliter den med oppgaver som krever logisk resonnering eller problemløsning.
 • Bias og inkonsekvens: GPT-3.5 kan ha skjevheter i opplæringsdataene og kan noen ganger generere inkonsekvente eller motstridende svar.
 • Begrenset kontekstvindu: GPT-3.5 har en maksimal inndatastørrelse på 2 048 tokens (ca. 1 500 ord), noe som kan begrense dens evne til å håndtere lengre innhold eller opprettholde kontekst over lengre samtaler.
Det er viktig å forstå styrkene og begrensningene til GPT-3.5 for å kunne sette realistiske forventninger til ChatGPT og andre generative AI-applikasjoner som bygger på denne modellen. Selv om GPT-3.5 har gjort betydelige fremskritt innen chat-AI, er det fortsatt rom for forbedringer på områder som resonnering, reduksjon av skjevheter og konteksthåndtering.

I neste avsnitt ser vi nærmere på hvordan introduksjonen av GPT-4 adresserer noen av disse begrensningene og flytter grensene for hva som er mulig med språkmodeller.

GPT-4: Et stort sprang fremover innen naturlig språkbehandling

GPT-4, det siste tilskuddet til GPT-familien av modeller, representerer et betydelig fremskritt innen naturlig språkbehandling.

GPT-4, som ble lansert av OpenAI i 2023, bygger på suksessen til forgjengerne og introduserer nye funksjoner og forbedringer.

Nøkkelegenskaper i GPT-4

 • Multimodale funksjoner: En av de mest bemerkelsesverdige forbedringene i GPT-4 er evnen til å behandle og generere innhold på tvers av flere modaliteter. I tillegg til å håndtere tekst kan GPT-4 analysere og beskrive bilder, noe som åpner for en rekke nye bruksområder.
 • Større kontekstvindu: GPT-4 har et betydelig større kontekstvindu sammenlignet med GPT-3.5. Med muligheten til å behandle opptil 25 000 tokens (ca. 17 000 ord) kan GPT-4 håndtere innhold i lengre format og opprettholde konteksten i lengre samtaler eller dokumenter.
 • Forbedrede resonneringsevner: GPT-4 har forbedret evnen til å resonnere, noe som gjør den bedre i stand til å utføre oppgaver som krever logisk tenkning, problemløsning og analyse. Dette åpner nye muligheter for bruk av GPT-4 innen områder som vitenskapelig forskning, dataanalyse og beslutningsstøtte.

GPT-4s innvirkning på ChatGPT

Introduksjonen av GPT-4 har betydelige konsekvenser for ChatGPT og det bredere landskapet for chat-AI. Ved å utnytte GPT-4-funksjonene kan ChatGPT delta i mer sofistikerte og kontekstbevisste samtaler og gi brukerne mer nøyaktige og relevante svar.

GPT-4s multimodale egenskaper gjør det dessuten mulig å utvikle nye applikasjoner som kombinerer språkforståelse med visuell persepsjon. Dette åpner for spennende muligheter innen bildetekster, visuelle spørsmål og generering av multimodalt innhold.

Begrensninger og etiske hensyn

Selv om GPT-4 representerer et stort fremskritt, er det viktig å erkjenne at det ikke er et universalmiddel for alle begrensninger og utfordringer knyttet til språkmodeller. Forskere og utviklere må fortsette å håndtere problemer som skjevheter, inkonsekvens og potensialet for misbruk.

OpenAI har understreket sin forpliktelse til ansvarlig AI-utvikling og har iverksatt tiltak som f.eks:

 • Forbedrede sikkerhetstiltak mot generering av skadelig eller villedende innhold.
 • Samarbeid med forskere og etikere for å identifisere og redusere potensielle risikoer.
 • Åpenhet rundt mulighetene og begrensningene til GPT-4.

Etter hvert som GPT-4 og dens etterkommere fortsetter å utvikle seg, vil kontinuerlig forskning og dialog være avgjørende for å sikre at disse kraftige verktøyene utvikles og tas i bruk på en etisk og fordelaktig måte.

Funksjon GPT-3.5 GPT-4
Språkforståelse Demonstrerer dyp forståelse av kontekst, nyanser og semantikk. Evne til logisk tenkning, problemløsning og analyse
Modellstørrelse 175 milliarder parametere 1,76 billioner parametere (ikke bekreftet)
Tekstgenerering Kan generere menneskelignende tekst på tvers av ulike domener Kan behandle og generere innhold på tvers av flere modaliteter (tekst, bilder)
Kontekstvindu Maksimal inndatastørrelse på 2 048 symboler Betydelig større kontekstvindu på opptil 25 000 tokens, noe som gjør det mulig å håndtere innhold i lengre format.
Evne til å resonnere Mangler evne til å resonnere Forbedret evne til å resonnere

GPT-4 Turbo: Optimalisert for chat-baserte applikasjoner

GPT-4 Turbo er en spesialisert variant av GPT-4-modellen, spesielt utviklet for å imøtekomme de unike kravene til chat-baserte applikasjoner.

Denne modellen kombinerer de avanserte funksjonene i GPT-4 med optimaliseringer som forbedrer ytelsen og effektiviteten i samtalesammenheng.

Nøkkelfunksjoner i GPT-4 Turbo

 • Skreddersydd for chat: GPT-4 Turbo er finjustert på et stort korpus av samtaledata, noe som gjør den i stand til å generere mer naturlige og sammenhengende svar i chatbaserte interaksjoner.
 • Forbedret effektivitet: Med optimaliseringer i arkitekturen og opplæringsprosessen gir GPT-4 Turbo raskere responstider og reduserte beregningskostnader sammenlignet med standardmodellen GPT-4.
 • Forbedret konteksthåndtering: GPT-4 Turbo er utviklet for å håndtere dynamiske samtaler på en mer effektiv måte, slik at kontekst og sammenheng opprettholdes over flere dialoger.

Fordeler med GPT-4 Turbo i ChatGPT

GPT-4 Turbos spesialiserte natur gir chatbaserte applikasjoner flere fordeler:

 1. Kostnadseffektivitet: Ved å redusere beregningsbehovet gjør GPT-4 Turbo det mulig for utviklere å bygge chat-applikasjoner som er mer kostnadseffektive å drifte og skalere.
 2. Forbedret brukeropplevelse: GPT-4 Turbo gir raskere responstider og mer kontekstuelt relevante utdata, noe som forbedrer den generelle brukeropplevelsen i chat-baserte interaksjoner.
 3. Skalerbarhet: Optimaliseringene i GPT-4 Turbo gjør den velegnet til å håndtere store mengder samtidige samtaler, slik at chat-applikasjoner kan skaleres sømløst.

Ettersom etterspørselen etter chat-baserte applikasjoner fortsetter å øke, er GPT-4 Turbo en overbevisende løsning som balanserer avansert språkforståelse med effektivitet og skalerbarhet. Ved å utnytte denne spesialiserte modellen kan utviklere skape chat-opplevelser som er mer naturlige, responsive og kostnadseffektive.

Hva skjer videre med ChatGPT? GPT-5 og de neste steg

Med den etterlengtede lanseringen av GPT-5 og det pågående forsknings- og utviklingsarbeidet på området, ser fremtiden for ChatGPT svært lovende ut.

OpenAI har bekreftet at de jobber aktivt med utviklingen av GPT-5, etterfølgeren til den anerkjente GPT-4-modellen. Det er fortsatt begrenset med detaljer om GPT-5, men de første indikasjonene tyder på at den vil by på betydelige forbedringer og nye muligheter.

Potensielle forbedringer i GPT-5

 • Ytterligere utvidelse av kontekstvinduet, noe som gjør det mulig å forstå og generere innhold i enda lengre format
 • Avansert håndtering av samtaler i flere omganger, noe som muliggjør mer naturlige og sammenhengende dialoger
 • Forbedrede resonnerings- og problemløsningsevner, noe som flytter grensene for hva språkmodeller kan oppnå.

I tillegg går det rykter om at GPT-5 kan komme til å introdusere videoprosesseringsfunksjoner, noe som vil utvide de multimodale evnene utover tekst og bilder. Dette kan åpne for nye muligheter innen områder som videoanalyse, -generering og -interaksjon.

Den raske utviklingen av språkmodeller som ChatGPT har på nytt satt fart i diskusjonene om muligheten for å oppnå kunstig generell intelligens (AGI) – den hypotetiske evnen et AI-system har til å forstå og lære alle intellektuelle oppgaver som et menneske kan utføre.

Selv om utviklingen av AGI fortsatt er et langsiktig mål, bringer fremskrittene i modeller som GPT-4 og den kommende GPT-5 oss nærmere denne visjonen.

Ved kontinuerlig å utvide disse modellenes evner og generelle intelligens baner forskere og utviklere vei for mer allsidige og tilpasningsdyktige AI-systemer.

Summert

Utviklingen av ChatGPT-modeller er et fascinerende område i rask utvikling som har et enormt potensial for å forandre måten vi samhandler med og bruker AI-teknologier på. Fra den grunnleggende GPT-3.5-modellen til den nyeste GPT-4 og den spesialiserte varianten GPT-4 Turbo har disse språkmodellene vist bemerkelsesverdige evner innen naturlig språkbehandling, samtale og innholdsgenerering.

Med tanke på fremtiden og den etterlengtede GPT-5-modellen er det klart at ChatGPTs reise langt fra er over. Ved å satse på ansvarlig utvikling og tilgjengelighet kan OpenAI drive frem innovasjon, forbedre samarbeidet mellom mennesker og maskiner og åpne opp for nye muligheter på tvers av ulike bransjer og bruksområder.

Spørsmål og svar

Hvilken ChatGPT-modell bør jeg bruke?

Hvilken modell bruker ChatGPT 4?

Kommer GPT-5?

Hvilken GPT-modell er best?

Relaterte begreper

Alex McFarland
AI Journalist
Alex McFarland
KI-journalist

Alex er skaperen av AI Disruptor, et AI-fokusert nyhetsbrev for gründere og bedrifter. Ved siden av sin rolle i Techopedia er han hovedskribent i Unite.AI, der han samarbeider med flere vellykkede oppstartsbedrifter og administrerende direktører i bransjen. Han er utdannet historiker og utvandret fra USA til Brasil, noe som gir AI-feltet et unikt perspektiv.