Hvorfor oss?

Differensekontrakt (CFD)

Hva er en CFD-kontrakt (differensekontrakt)?

En CFD-kontrakt (Differensekontrakt eller Contract for Difference på engelsk) er et finansielt derivat som gjør det mulig for tradere å spekulere i kursutviklingen til et underliggende aktivum uten å måtte eie aktivumet.

En CFD er en kontrakt mellom en trader og en CFD-leverandør, som vanligvis er et meglerhus. Kontrakten fastsetter at kjøperen skal betale differansen mellom prisen på aktivumet når de åpner handelen og prisen når de lukker handelen hvis prisen synker, og selgeren skal betale differansen hvis prisen stiger.

Traderen åpner en lang “kjøpsposisjon” hvis han/hun forventer at kursen skal stige, og åpner en kort “salgsposisjon” hvis han/hun forventer at kursen skal falle.

CFD-er kan brukes til å handle en rekke finansielle instrumenter, inkludert aksjer, indekser, obligasjoner, råvarer, valutaer og kryptovalutaer.

3 Kjennetegn ved CFD-er

Det er tre viktige kjennetegn ved CFD-er:

 1. CFD-er gjør det mulig for tradere å gå long eller short: Når en trader kjøper en aksje, valuta eller et annet aktivum direkte, tjener han eller hun bare hvis kursen stiger. Men med CFD-er kan en trader shorte en eiendel hvis han eller hun forventer at kursen vil falle, og likevel tjene penger når kursen går ned.
 2. CFD-er er instrumenter med giring: CFD-er gjør det mulig for tradere å øke eksponeringen mot markedet ved hjelp av et lite innskudd. De betaler i praksis en prosentandel av kostnaden for posisjonen som margin. Det er imidlertid viktig å merke seg at gevinst og tap på posisjonen forstørres, ettersom de er basert på hele posisjonens størrelse og ikke bare marginen.
 3. CFD-er følger retningen til det underliggende aktivumet: CFD-er er utformet for å følge retningen til det underliggende markedet. Dette gjør det mulig for tradere å spekulere i aktivaprisen uten å eie aktivumet.

Hvorfor handle med CFD?

Det er flere fordeler med å handle CFD-er i stedet for å handle det underliggende aktivumet de representerer. Disse inkluderer blant annet

 • Tilgang til markedet: CFD-er gjør det mulig å handle med aktiva som det kan være vanskelig å eie, for eksempel fysiske råvarer, som krever levering og lagring, eller kryptovalutaer, som krever en egen børskonto og digital lommebok. I stedet for å kjøpe fysiske mynter, barrer eller gullbarrer og betale for sikker oppbevaring, kan en trader for eksempel handle en CFD for å spekulere i om gullprisen vil stige eller falle.
 • Giring (leverage): Ved å bruke gearing kan tradere øke eksponeringen mot en eiendel samtidig som de bare betaler en prosentandel av verdien av posisjonen.
 • Fleksibilitet: Tradere kan tjene penger uavhengig av markedsretningen ved å ta lange eller korte posisjoner.
 • Skattefordeler: Handel med CFD-er kan gi visse skattefordeler fordi traderen ikke eier det underliggende aktivumet.
 • Sikring (hedging): CFD-er er nyttige som sikringsverktøy, ettersom du kan motregne tap mot gevinst i forbindelse med skatt på kapitalgevinster (CGT).
 • Lengre åpningstider: CFD-er gir deg mulighet til å handle enkelte aktiva utenom ordinær åpningstid, selv om enkelte markedskurser kan avvike betydelig fra verdiene utenom åpningstid.

Hvordan fungerer differansekontrakter?

CFD er avanserte handelsinstrumenter som bør brukes av erfarne tradere, ettersom bruk av gearing kan føre til store tap.

CFD-plattformer stiller to kurser – en salgskurs (bid) og en kjøpskurs (ask). Forskjellen mellom de to prisene kalles spread. Kjøperen betaler den høyeste kursen, selgeren får den laveste kursen, og megleren mottar differansen.

Handel med CFD-er krever to handler. Hvis traderen forventer at prisen på det underliggende aktivumet vil stige, åpner han eller hun en kjøpsposisjon. Når kursen stiger, stenger de posisjonen med en salgstransaksjon.

I motsatt fall, hvis traderen forventer at prisen på aktivumet skal falle, åpner han eller hun en salgsposisjon og lukker posisjonen med en kjøpshandel. Differansen mellom de to prisene gjøres opp kontant via meglerkontoen.

Traderens nettofortjeneste eller -tap er kursdifferansen fratrukket eventuell kurtasje eller marginrente.

Slik handler du CFD-er

Her er en grunnleggende trinnvis oversikt over hvordan CFD-handel fungerer:

 1. Velg aktiva: Bestem deg for hvilket finansielt aktivum du vil handle. Dette kan være en aksje, en indeks, et valutapar, en råvare eller et hvilket som helst annet aktivum som CFD-leverandøren tilbyr.
 2. Velg posisjon: Velg om du vil ha en lang eller kort posisjon, avhengig av dine forventninger til markedet.
 3. Bestem handelsstørrelse: Velg størrelsen på CFD-posisjonen du ønsker å ta. Dette måles vanligvis i lots eller kontrakter.
 4. Still inn gearing: CFD-er tilbyr ofte ulike nivåer av gearing, slik at du kan ta en større posisjon med mindre kapital. Vær forsiktig med dette, da det forsterker både tap og gevinst.
 5. Sett handelen: Utfør handelen for å initiere kontrakten med CFD-leverandøren.
 6. Overvåk markedet: Hold et øye med aktivaets kursbevegelser og markedsdriverne som kan påvirke det. Du kan når som helst stenge posisjonen din for å ta gevinst eller begrense tap.
 7. Steng handelen: Når du er klar til å avslutte posisjonen, kan du stenge CFD-en ved å utføre en motsatt handel.
 8. Avregne differansen: Kursdifferansen mellom åpningshandelen og avslutningshandelen beregnes, og kontoen din krediteres eller debiteres tilsvarende.

Fordeler og risikoer ved CFD-handel

Fordeler med CFD-handel Ulemper ved CFD-handel
Gearing gjør det mulig for tradere å mangedoble fortjenesten med mindre kapitalinvesteringer på forhånd. Samtidig som gearing forsterker gevinstene, mangedobler den også tapene hvis kursen beveger seg i motsatt retning av traderens posisjon.
CFD-er gir tilgang til en rekke finansmarkeder, noe som gjør det mulig å diversifisere porteføljen. Kraftige kurssvingninger kan føre til at tradere taper mer enn det opprinnelige innskuddet.
CFD-er gjør det mulig for tradere å tjene på fallende kurser ved å ta korte posisjoner. Posisjoner som holdes over natten, er underlagt finansiering over natten basert på kontraktens størrelse. Traderen betaler renter på den totale eksponeringen, uavhengig av marginen.
Tradere kan bruke CFD-er til å sikre eksisterende posisjoner og beskytte porteføljene sine mot ugunstige kurssvingninger. Kostnadene ved CFD-handel kan øke, inkludert spreads, kurtasje og finansieringsgebyrer over natten, noe som reduserer tradernes fortjeneste.
Tradere kan spekulere i kursutviklingen på et aktivum uten å eie det underliggende aktivumet. Regelverket for CFD-handel varierer fra land til land, og det er forbundet med risiko å velge en uregulert leverandør.
CFD-er er ikke bundet av restriksjoner på hvor mye kapital som kreves for daghandel, eller begrensninger på antall daghandler som kan gjøres innenfor visse kontoer. Noen land, for eksempel USA, forbyr CFD-handel.
I motsetning til futureskontrakter har ikke CFD-er en fast utløpsdato, så tradere kan holde dem åpne så lenge de ønsker for å maksimere fortjenesten eller begrense tap. En CFD-innehaver har ingen aksjonærrettigheter ettersom de ikke eier det underliggende aktivumet.

Hvorfor er differansekontrakter (CFD) forbudt i USA?

CFD-handel er ulovlig i USA ettersom Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Securities and Exchange Commission (SEC) forbyr amerikanske innbyggere og borgere å åpne CFD-kontoer på innenlandske eller utenlandske handelsplattformer.

Dette skyldes at CFD-er er OTC-produkter (over-the-counter) som ikke er notert på regulerte børser.

Bruken av gearing for å gi brukerne mulighet til å handle på margin har vakt bekymring blant tilsynsmyndighetene fordi uerfarne tradere kan pådra seg store tap som er større enn størrelsen på de opprinnelige posisjonene.

Er CFD-handel trygt?

CFD-handel innebærer høyere risiko enn handel med aksjer, obligasjoner og andre aktiva. CFD-handel kan også anses som risikofylt på grunn av faktorer som mangelfull regulering av bransjen, potensiell mangel på likviditet og behovet for å opprettholde en tilstrekkelig margin på grunn av gearingstap.

Hvorvidt CFD-handel er trygt for deg, avhenger av din forståelse av disse risikoene, din handelsstrategi og CFD-leverandøren du velger.

I noen land er CFD-handel sterkt regulert for å beskytte tradere, mens det er mindre regulert i andre land. Det er tryggere å handle på CFD-plattformer som er regulert av finansmyndighetene.

For å handle trygt med gearing bør du ha en klar risikostyringsstrategi, som kan omfatte å sette stop-loss-ordrer og kun handle med midler du har råd til å tape.

Du bør ha en solid forståelse av finansmarkedene og de spesifikke aktivaene du har tenkt å handle med CFD-er. Det er viktig å være forsiktig og bruke gearing med omhu.

Oppsummert

CFD-er er allsidige finansielle instrumenter med giring som gjør det mulig for tradere å spekulere i kursutviklingen på ulike aktiva uten å eie dem.

CFD-er er populære fordi de gjør det mulig å handle på margin for å maksimere fortjenesten og få tilgang til et bredt spekter av markeder for å diversifisere og sikre porteføljen.

CFD-handel innebærer imidlertid også risikoer som tradere bør være klar over før de risikerer penger.

Hvis du vurderer å handle CFD-er, er det viktig å utdanne deg, håndtere risikoen og velge en pålitelig CFD-leverandør for å kunne bruke dem effektivt.

Relaterte begreper

Nicole Willing
Teknologiskribent

Nicole Willing har to tiårs erfaring med å skrive og redigere innhold om teknologi og finans. Hun har utviklet ekspertise i å dekke råvare-, aksje- og kryptovalutamarkedene, samt de nyeste trendene i hele teknologisektoren, fra halvledere til elektriske kjøretøy. Hennes bakgrunn fra rapportering om utviklingen innen telekomnettverksutstyr og -tjenester og industriell metallproduksjon gir henne et unikt perspektiv på konvergensen mellom tingenes internett-teknologi og produksjon.