Giring (leverage)

Hva er giring (leverage)?

Leverage, også kjent som giring eller gearing, defineres som bruk av lånte midler for å øke den potensielle avkastningen på investeringen – engelsk; returrn on investment (ROI). Dette kan brukes i ulike finansielle aktiviteter, inkludert aksjehandel, eiendomsinvesteringer og bedriftsfinansiering.

Bruken av lånefinansiering i finanssektoren har sine røtter i etableringen av moderne bankinstitusjoner på 1600-tallet. Med tiden har bruken av leverage økt i finansmarkedene for å legge til rette for vekst og har utviklet seg til å bli et standard investeringsverktøy.

Den typen gearing som bedrifter bruker, skiller seg fra den som brukes i marginhandel, der tradere kan åpne større posisjoner med mindre innskudd.

I investeringsverdenen spiller begrepet gearing / leverage en nøkkelrolle i utformingen av strategier, finansielle beslutninger og risikostyring. Det er et kraftig verktøy som kan mangedoble både gevinster og tap på investeringer ved å øke kapitalens kjøpekraft.

Ulike former for gearing

Det finnes flere ulike typer gearing i finansverdenen:

  • Trading-leverage

Trading-leverage forbindes ofte med finansmarkedene, der investorer låner penger for å øke størrelsen på handelsposisjonene sine. Dette gjør det mulig for tradere å kontrollere større investeringer enn den tilgjengelige kapitalen, noe som potensielt kan generere større fortjeneste, men også maksimere tapene.

Marginhandel i aksjemarkedet ved hjelp av derivater som CFD-er (contracts for difference) er et eksempel på gearing.

  • Finansiell-leverage

Finansiell gearing innebærer bruk av gjeld eller lånt kapital for å generere høyere fortjeneste fra en investering. Bedrifter bruker ofte finansiell gearing ved å ta opp lån eller utstede obligasjoner for å finansiere eller utvide virksomheten for å generere avkastning som er høyere enn lånekostnadene. På denne måten kan de potensielt generere høyere fortjeneste enn om de kun hadde basert seg på egenkapitalen.

Analytikere og aksjeinvestorer kan beregne hvor høy gjeldsgrad et selskap har ved å se på gjeldsgraden, gjeldsgraden og rentedekningsgraden.

  • Operasjonell-leverage

Operasjonell gearing relaterer seg til selskapets faste og variable kostnader. Når en virksomhet har en høy andel faste kostnader, kan selv en liten økning i inntektene øke overskuddet betydelig.

Omvendt kan høye faste kostnader i nedgangstider føre til betydelige tap, ettersom virksomheten er mindre fleksibel når inntektene faller.

Det er derfor viktig for bedrifter å forstå driftsmekanismen når de skal ta beslutninger om kostnadsstrukturen.

  • Eiendom-leverage

Belåning av fast eiendom gjør det mulig for investorer å kjøpe større eller flere eiendommer. Ved å ta opp pantelån eller lån for å kjøpe eiendom kan de dra nytte av prisstigning og leieinntekter for å øke avkastningen på de midlene de har tilgjengelig for å investere.

Fordeler og ulemper med å bruke Leverage

Fordeler med  Leverage Ulemper med Leverage
Leverage kan øke potensiell fortjeneste og avkastning på investeringer ettersom den lånte kapitalen forstørrer gevinstene deres. Utnyttelse forsterker tap, og skaper et høyere risikonivå. En liten nedgang i verdien av en investering kan føre til betydelige tap.
Leverage lar enkeltpersoner og bedrifter skaffe seg eiendeler de kanskje ikke har råd til ellers. Rentebetalinger på låneopptak kan redusere lønnsomheten.
Renter på lånte midler er ofte fradragsberettiget, og gir skattefordeler. Overdreven leverage kan føre til finansiell ustabilitet eller til og med konkurs hvis låntakeren ikke kan oppfylle sine gjeldsforpliktelser.
Leverage kan muliggjøre diversifisering over et bredere spekter av eiendeler, og redusere risiko. Leverage gjør en investeringsportefølje svært følsom for markedsvolatilitet, noe som potensielt kan føre til marginkrav og tvungen avvikling av eiendeler.
Bedrifter kan bruke leverage til å utvide sin virksomhet, investere i forskning og utvikling og øke markedsandeler. Leverage kan begrense finansiell fleksibilitet og begrense et selskaps eller investors evne til å ta strategiske beslutninger.
Leverage brukes ofte i eiendom for å skaffe eiendommer og generere leieinntekter. Det kan være regulatoriske endringer som påvirker bruken av leverage, og introduserer usikkerheter.

Oppsummert

Når leverage brukes på en fornuftig måte, kan det øke avkastningen på investeringene og gjøre det lettere å skaffe seg eiendeler. Men gearing innebærer også en betydelig risiko, særlig ved uhensiktsmessig eller overdreven bruk.

Det er viktig at enkeltinvestorer, tradere og bedrifter nøye vurderer egen risikotoleranse og økonomiske mål før de bruker dette som en del av investeringsstrategien.

Relaterte begreper

Marius Rafoshei

Marius har utdanning fra Universitetet i Oslo og lengre erfaring med arbeid som skribent på nettet. Hans særlige spesialtema er online casino og kryptovaluta, der han trekker av både profesjonell og personlig erfaring over henholdsvis fem og tre år. Tidligere har han jobbet som kundesupport og skribent for ulike andre nettsider og aktører. Med sin utdannelse på masternivå og dype erfaring er han en ivrig bidragsgiver, der hans formål er å dele objektiv og sannferdig informasjon på en lettleselig og til tider underholdende måte. For Marius er brukeren sikkerhet og opplevelse det viktigste, og det reflekterer hans tips, omtaler, og…