Handelsvolum

Hva er handelsvolum?

Volum, her handelsvolum, er en oversikt over antall aksjer eller kontrakter i et gitt finansielt verdipapir som omsettes i løpet av en bestemt periode. Dette måler hvor aktivt verdipapiret kjøpes og selges av markedsaktørene.

Handelsvolum er en viktig indikator på likviditet og investorinteresse i et bestemt aktivum.

Høye handelsvolumer sammenlignet med historiske gjennomsnitt betyr generelt at interessen er høy. Det betyr at markedet er svært likvid, noe som gjør det enkelt for investorene å gjennomføre handler. Bid/ask-spreadene for verdipapirer med høyt volum er vanligvis mindre.

Derimot tyder lave handelsvolumer på mer begrenset interesse og potensiell illikviditet, noe som gjør handelen mer utfordrende og spreadene større.

Et verdipapirs handelsvolum kan være et innsiktsfullt mål når det analyseres i forhold til kursbevegelser og nyhetshendelser.

Hvordan fungerer handelsvolumet?

Handelsvolum er ganske enkelt en opptelling av antall aksjer eller kontrakter i et gitt verdipapir som ble omsatt i løpet av en bestemt periode. Dette datavolumet spores og publiseres av børser og leverandører av finansielle data.

Volumet kan vurderes over ulike perioder, fra én time til ett år. Vanlige referanseperioder inkluderer:

 • Daglig
 • Ukentlig
 • månedlig
 • Kvartalsvis
 • Årlig handelsvolum

Daglig handelsvolum er et av de mest brukte målene og omfatter alle aksjer som omsettes i løpet av normal børstid. Det kan også rapporteres separat om handelsvolum etter stengetid og før børsåpning.

Enkelte leverandører publiserer også handelsvolum på kortere tidsrammer, som én time eller fem minutter. Disse høyfrekvente dataene gjør det mulig for analytikere å identifisere nye trender.

Handelsvolumet omfatter både kjøps- og salgstransaksjoner. Hvis for eksempel 100 aksjer i aksje ABC bytter hender i løpet av en dag, er det daglige handelsvolumet 100 uansett om det er 50 kjøp og 50 salg eller 10 kjøp og 90 salg.

Omsetning, som måler det totale antallet utestående aksjer som har blitt omsatt, kan også brukes til å analysere et verdipapirs transaksjonsvolum i løpet av en økt.

Hvordan beregnes volumet?

Handelsvolumet er ikke en verdi som må beregnes, men en opptelling. Børsene og markedsdataplattformene sporer og publiserer det kumulative antallet aksjer eller kontrakter som er omsatt for hvert verdipapir i løpet av hvert tidsrom.

Noen beregninger bruker likevel data om handelsvolum. Hvis man for eksempel dividerer et verdipapirs totale dollarverdi av omsatte aksjer med kursen, får man råvolumet.

Handelsvolumet vises også ofte som en prosentandel i forhold til et verdipapirs utestående aksjer – den offentlige flyten. Dette normaliserte volumtallet kalles omsetning, og brukes til å sammenligne handelsvolumet for de enkelte verdipapirene for å identifisere hvilke av dem som er mest aktive.

I tillegg kan tekniske analytikere beregne glidende gjennomsnitt og volatilitetsmålinger basert på handelsvolumdata for å identifisere trender og ekstremer.

Men i bunn og grunn er handelsvolumet bare en opptelling av transaksjoner som har funnet sted på markedet, og ikke en avledet verdi.

Typer av handelsvolum

Handelsvolum kan klassifiseres på følgende måte:

 • Tidsramme: Volum over ulike perioder (daglig, ukentlig osv.).
 • Type verdipapir: Volum av aksjer, opsjoner, futures osv.
 • Markedstype: NASDAQ- eller NYSE-volum.
 • Klassifisering: Gjennomsnittlig vs. over/under gjennomsnittlig volum.

I aksjemarkedet er det daglige volumet det mest brukte. Å forstå trender over ulike tidshorisonter gir imidlertid et rikere perspektiv.

Blant verdipapirtypene avslører opsjonsvolumet flyten av “smart money traders”. Samtidig kan det å sammenligne en aksjes volum med det historiske gjennomsnittet ofte være en god måte å oppdage kommende trendomslag på.

Eksempler på handelsvolum

En aksje omsettes kanskje i gjennomsnitt for 5 millioner eiendeler per dag. En dag rapporteres det om et handelsvolum på 15 millioner aksjer, noe som er tre ganger høyere enn normalt.

Denne økningen i forhold til historiske mønstre tyder på at en katalysator eller hendelse tiltrekker seg stor interesse fra investorene denne dagen.

På den annen side kan en opsjonskontrakt som vanligvis omsettes for 5 000 eksemplarer daglig, plutselig oppleve et handelsvolum på 500 kontrakter en bestemt dag.

Denne store nedgangen kan tolkes som et signal om at markedsaktørene holder seg på sidelinjen eller går over til andre typer aktiva.

Disse eksemplene illustrerer hvordan sporing av avvik i handelsvolumet fra det normale kan brukes som bevis på trender eller stemningsskifter som er under utvikling, før kurssvingningene materialiserer seg.

Fordeler og ulemper ved å analysere handelsvolumet

Fordeler

Det er flere fordeler med å overvåke handelsvolumdata, enten det gjelder et spesifikt verdipapir eller markedet som helhet:

 • Måling av likviditet og investorinteresse for et spesifikt verdipapir.
 • Bekreftelse av kursutviklingens styrke.
 • Identifisere reverseringer tidligere.
 • Oppdage uvanlig aktivitet.
 • Vurdere markedets bredde.

Når det gjelder enkeltaksjer, tyder økende handelsvolum på økt interesse og større likviditet for å gå inn i eller ut av posisjoner.

For indekser som S&P 500 bekrefter et økende volum at flere aksjer deltar i oppgangen. Dette breddemålet bidrar til å identifisere sunne og bærekraftige oppgangstrender.

Ulemper

Selv om det er innsiktsfullt, er det noen begrensninger som tradere bør være oppmerksomme på før de baserer seg utelukkende på handelsvolum:

 • Begrenset prediksjonsevne.
 • Gjennomsnittet kan variere mye mellom ulike verdipapirer.
 • Utsatt for manipulasjon, spesielt hvis markedet er relativt illikvid eller prisene er for lave.

Volumanalyse har størst effekt når den kombineres med andre tekniske og fundamentale faktorer.

Uvanlige volumtopper kan skapes ved hjelp av tvilsomme metoder som “pump-and-dump-strategier”.

Handelsvolum bør derfor ikke være den eneste drivkraften bak handelsbeslutninger.

Hvor finner jeg data om handelsvolum?

Data om handelsvolum er lett tilgjengelig og publiseres av mange investeringsplattformer. Alle aksjekurssider viser volumet den aktuelle dagen og inkluderer ofte historiske gjennomsnitt.

Nettsteder som gir tilgang til oversiktsverktøy, viser vanligvis også data om handelsvolum i form av søyler eller hakemerker under kursdiagrammet for et verdipapir.

Aksjescreenere har dessuten filtrerings- og skanneverktøy som gjør det mulig å identifisere unormal volumaktivitet for å oppdage “big movers”. For eksempel kan en nyhetsdrevet katalysator som et resultat generere en økning i volum og volatilitet.

Tekniske tradere vil følge nøye med på slike plutselige likviditetsøkninger for å oppdage potensielle muligheter.

Oppsummert

En vurdering av handelsvolumet gir oss en pekepinn om utviklingen i markedsdeltakelsen og markedssentimentet. Selv om handelsvolumet i seg selv ikke er et presist verktøy for timing, er det et supplement til andre indikatorer og teknikker for analyse av verdipapirer.

Ved å sammenligne sanntidsstatistikk og historisk volumstatistikk kan man avdekke nye muligheter og lurende risikoer.

Relaterte begreper

Alejandro Arrieche

Alejandro er en finansanalytiker, forretningsekspert og frilansskribent som har fulgt markedene og skrevet informativt nyhetsinnhold i mer enn syv år, og som dekker den siste utviklingen og viktige emner innen næringsliv, markedsføring, krypto og aksjer. I tillegg til Business2Community har Alejandro også skrevet for blant annet The Modest Wallet, Buyshares, Capital.com og LearnBonds. Hans daglige nyhetsdekning omfatter teknisk innhold om økonomi, finans, investeringer og eiendom, og han har hjulpet finansbedrifter med å bygge opp sin digitale markedsføringsstrategi. Alejandros favorittemner er verdiinvesteringer og finansanalyse. Alejandro er utdannet ved Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE Business School).