Obligasjon (bond)

Hvorfor oss?

Hva er en obligasjon (bond)?

En obligasjon eller bond på engelsk, er et rentebærende finansielt instrument som representerer et lån fra en investor til en låntaker. En obligasjonskontrakt beskriver lånebeløp, rentesats, betalingsplan, forfallsdato og andre viktige vilkår og betingelser. Du kan derfor og se “gjeldsbrev” benyttet som navn.

Obligasjoner utstedes av myndigheter, kommuner, selskaper og andre enheter for å finansiere prosjekter og drift.

Når en investor kjøper en obligasjon, låner vedkommende penger til obligasjonsutstederen. Til gjengjeld får de rentebetalinger beregnet ut fra en forhåndsdefinert rente og hele hovedstolen tilbakebetalt ved forfall.

Obligasjoner brukes til å skaffe kapital og omsettes for det meste som OTC, “over the counter”-papirer.

Typer obligasjoner

Obligasjoner kan klassifiseres avhengig av hvilken type enhet som utsteder dem eller hvordan investorene kompenseres.

Dette er en oversikt over de vanligste kategoriene av obligasjoner der ute:

 • Statsobligasjoner: Utstedes av finansdepartementet i føderale regjeringer og suverene nasjoner for å støtte deres utgiftsbehov og kapitalinvesteringer. Risikoen bestemmes ut fra kredittvurderingen til det utstedende landet.
 • Bedriftsobligasjoner: Utstedes av selskaper for å skaffe kapital til generelle formål eller for å finansiere spesifikke tiltak, som fusjoner eller oppkjøp. Risikoen avhenger av selskapets økonomiske soliditet.
 • Kommunale obligasjoner: Utstedes av stater, byer og lokale myndigheter for å finansiere deres daglige drift og prosjekter.
 • Byråobligasjoner: Utstedes av offentlige organer som Fannie Mae eller Freddie Mac i USA. De regnes ofte som investeringer med investeringsgrad så lenge de støttes av den føderale regjeringen.
 • Søppelobligasjoner (“Junk bonds”): Utstedes av selskaper med lav kredittverdighet og svak økonomi. De gir høyere avkastning for å kompensere for den ekstra risikoen investorene påtar seg.
 • Nullkupongobligasjoner: Betaler ikke renter, men utstedes til underkurs i forhold til pålydende. Investorer tjener penger når de mottar obligasjonens hovedstol.

Nøkkelelementer i en obligasjon

Obligasjoner har ulike elementer som investorer analyserer for å avgjøre om de er en attraktiv investeringsmulighet.

Dette er de mest relevante faktorene å ta hensyn til når man vurderer en av disse finansielle eiendelene:

Nøkkelelement Beskrivelse
Pålydende verdi Også kalt pålydende verdi. Beløpet tilbakebetalt til obligasjonseieren når instrumentet forfaller.
Kupongsats Dette er renten som utsteder må betale på obligasjonens pålydende. Betalinger utføres vanligvis hvert kvartal, selv om noen instrumenter har halvårlige eller månedlige betalingsfrekvenser.
Forfallsdato Dette er datoen da obligasjonens hovedstol må tilbakebetales til obligasjonseieren.
Utstedelsespris Startprisen som obligasjonen først selges til investorer til. Obligasjoner som tilbys over pålydende verdi handles til overkurs, mens de som tilbys under denne terskelen selges med rabatt.
Kredittvurdering Et brev som viser kredittverdigheten til utstederen og risikoen for mislighold av gjeldsbetalinger. Høyrenteobligasjoner har lavere rating, mens obligasjoner med investeringsgrad er de som er utstedt av de sunneste enhetene, for eksempel USAs regjering.

Hvordan fungerer obligasjoner?

Når en organisasjon trenger å skaffe kapital, kan den utstede obligasjoner som investorer kan kjøpe.

Dette er en oppsummering av hvordan obligasjoner fungerer:

 1. Investoren låner ut penger til utstederen ved å kjøpe obligasjonen.
 2. Til gjengjeld betaler utstederen periodiske rentebetalinger basert på instrumentets kupongrente og pålydende verdi. Gjennom disse betalingene kompenseres investorene for å påta seg risikoen ved å låne penger til utstederen.
 3. Ved forfall tilbakebetaler utstederen hele obligasjonens pålydende. Obligasjonsinvestorer påtar seg kredittrisikoen for at utstederen misligholder sine forpliktelser og ikke klarer å tilbakebetale hele obligasjonens hovedstol eller renter.

Den vanlige oppfatningen er at jo høyere kredittvurdering utstederen har, desto lavere er sjansen for at dette kan skje.

Typer av obligasjonsavkastning

En obligasjons avkastning refererer til investorens avkastning. Noen av de vanligste avkastningsrelaterte beregningene som brukes til å analysere obligasjoner inkluderer:

 • Kupongrente: Det er det samme som kupongrenten. Den uttrykkes i prosent av obligasjonens pålydende. Det gjenspeiler hvor mye investorene vil motta årlig hvis obligasjonen kjøpes til pålydende.
 • Nåværende avkastning: Denne beregnes ved å dividere den årlige rentebetalingen med obligasjonens markedspris. Den måler den forventede årlige avkastningen på investeringen.
 • “Yield to Maturity”: Denne beregningen uttrykker den årlige avkastningen en investor vil få, forutsatt at obligasjonen kjøpes til gjeldende kurs og holdes til forfall.

Avkastningen varierer mellom ulike obligasjoner basert på faktorer som kredittvurdering, gjenværende tid til forfall og gjeldende renter i markedet. Obligasjoner med lengre løpetid og høyere risikonivå har en tendens til å gi høyere avkastning.

Obligasjonskurser og renter

Obligasjonskurser og renter har et omvendt forhold. Når renten stiger, faller obligasjonskursene. Når renten synker, stiger obligasjonskursene.

Sifor eksempel at en obligasjon har en fast kupongrente på 4%. Hvis referanserenten stiger til 5%, vil ingen betale full pris for obligasjonen på 4% når nye obligasjoner betaler 5 %. Prisen må synke nok til at den lavere avkastningen blir attraktiv for markedsaktørene.

Jo lengre løpetid obligasjonen har, desto mer følsom vil kursen være for endringer i referanserenten. Kursvolatilitet kan påvirke investorer som selger obligasjoner før de forfaller.

Risiko forbundet med obligasjonsinvesteringer

Det er to hovedrisikoer å ta hensyn til når man investerer i slike rentepapirer: kredittrisiko og likviditetsrisiko.

Her er en kort beskrivelse av hva hver av disse risikoene innebærer.

Kredittrisiko

Kredittrisiko refererer til sjansen for at utstederen av obligasjonen misligholder sine forpliktelser og ikke tilbakebetaler instrumentets hovedstol og renter. Ratingbyråer vurderer kredittrisiko ved å tildele utstedere en kredittvurdering.

Investment grade-obligasjoner har høyest rating og anses å ha lavest kredittrisiko sammenlignet med høyrenteobligasjoner.

Amerikanske statsobligasjoner har den høyest mulige kredittvurderingen siden de støttes av den amerikanske regjeringens fulle tillit og kreditt – en nasjon som aldri har misligholdt sin statsgjeld i hele sin historie. Selskapsobligasjoner og kommunale obligasjoner har vanligvis høyere misligholdsrisiko enn statsobligasjoner.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å finne en kjøper som kan selge obligasjonen til markedsverdi. Nyutstedte obligasjoner er svært likvide. Eldre obligasjoner som handles over-the-counter (OTC) i annenhåndsmarkedet, kan ha høyere likviditetsrisiko. Investorer krever høyere avkastning på mindre likvide obligasjoner.

Noen obligasjoner har innebygde kjøps- eller salgsopsjoner som påvirker likviditeten. Med kjøpsopsjoner kan utstederen tilbakebetale obligasjonens hovedstol før forfallsdatoen. Putbare obligasjoner gir investorer mulighet til å selge obligasjonen tilbake til utstederen før forfall under visse betingelser.

Hvordan investere i obligasjoner?

Investorer har flere alternativer for å eksponere seg mot obligasjoner i dag.

Dette er de fire vanligste alternativene:

 • Obligasjonsfond: Verdipapirfond og børshandlede fond (ETF-er) som har en portefølje av obligasjoner. Disse fondene tar et årlig forvaltningsgebyr og gir tilgang til diversifiserte porteføljer av disse rentepapirene.
 • Individuelle obligasjoner: Obligasjoner som omsettes i annenhåndsmarkedet eller nyutstedte obligasjoner som kan kjøpes fra garantister eller gjennom en meglerforhandler.
 • Statsobligasjoner: Disse kan kjøpes direkte fra USAs føderale myndigheter via TreasuryDirect eller gjennom en megler/forhandler.
 • Gjeld med sikkerhetsstillelse: Strukturerte produkter som samler ulike obligasjoner i ett verdipapir. Dette kan for eksempel være boliglånssikrede verdipapirer (MBS) eller en CDO (Collateralized Debt Obligation).

Obligasjoner spiller en viktig rolle i investeringsporteføljer fordi de gir inntekt, diversifisering og lavere volatilitet enn aksjer.

Obligasjoner innebærer likevel en viss risiko, som rente-, inflasjons- og misligholdsrisiko, som investorer må ta hensyn til.

Fordeler med å investere i obligasjoner

Fordeler Beskrivelse
Stabil inntekt Obligasjoner gir fast rente med jevne mellomrom. Dette gir en jevn strøm av kontantstrøm til investoren.
Lav volatilitet Obligasjonskursene er mindre volatile enn aksjer siden vanlige kupongbetalinger reduserer instrumentets volatilitet.
Diversifisering Obligasjoner beveger seg ofte uavhengig av aksjer. Dette reduserer porteføljerisiko gjennom diversifisering.
Kapitalbevaring Obligasjoner lover full tilbakebetaling av hovedstol ved forfall, forutsatt at ingen mislighold. Dette bidrar til å bevare investorenes kapital.
Skattefordeler Enkelte kommunale obligasjoner og statsobligasjoner tilbyr skattefrie renteinntekter. Dette forbedrer avkastningen etter skatt.
Likviditet Obligasjonsmarkedet er gigantisk, og det strømmer en betydelig mengde kapital inn og ut av det hver dag. Dette øker likviditeten til obligasjoner og begrenser bud-spreadene.
Høyere krav I tilfelle konkurs har obligasjoner et høyere krav sammenlignet med aksjer og andre verdipapirer med variabel inntekt.

Ulemper ved å investere i obligasjoner

Det er også noen ulemper forbundet med denne typen investeringer som må vurderes:

Ulempe Beskrivelse
Renterisiko Obligasjonskursene faller når renten stiger. Dette kan føre til lavere avkastning eller kapitaltap dersom obligasjoner selges før forfallsdato.
Inflasjonsrisiko Inflasjon eroderer sakte kjøpekraften til en obligasjons rentebetalinger og hovedstol. Realavkastningen kan være betydelig lavere enn nominell avkastning når inflasjonen er høy.
Standardrisiko Enhver obligasjon medfører risiko for at utsteder misligholder og unnlater å tilbakebetale en del av eller hele de finansielle forpliktelsene knyttet til instrumentet.
Mulighetskostnad Obligasjoner kan prestere dårligere enn aksjer og andre eiendeler i visse perioder. For eksempel når rentene er lave.
Tidlig innløsning Konverterbare obligasjoner introduserer usikkerhet rundt holdeperiode og totalavkastning.
Mangel på oppside I motsetning til aksjer, tilbyr ikke obligasjoner noe oppsidepotensial hvis utsteders virksomhet presterer bedre enn forventet, da rentebetalingen vil forbli den samme til tross for hvordan bedriftens inntekter oppfører seg.

Relaterte begreper

Marius Rafoshei
Casino & kryptoekspert
Marius Rafoshei
Casino & kryptoekspert

Marius har utdanning fra Universitetet i Oslo og lengre erfaring med arbeid som skribent på nettet. Hans særlige spesialtema er online casino og kryptovaluta, der han trekker av både profesjonell og personlig erfaring over henholdsvis fem og tre år. Tidligere har han jobbet som kundesupport og skribent for ulike andre nettsider og aktører. Med sin utdannelse på masternivå og dype erfaring er han en ivrig bidragsgiver, der hans formål er å dele objektiv og sannferdig informasjon på en lettleselig og til tider underholdende måte. For Marius er brukeren sikkerhet og opplevelse det viktigste, og det reflekterer hans tips, omtaler, og…