Slik bygger du en vellykket AI strategi for din virksomhet i 2024

Hvorfor oss?

Kunstig intelligens har blitt et uunnværlig verktøy for bedrifter som ønsker å holde seg konkurransedyktige i dagens digitale landskap. Etter hvert som flere og flere bedrifter innser potensialet som ligger i kunstig intelligens når det gjelder å effektivisere prosesser, forbedre beslutningsprosesser og fremme innovasjon, har det blitt en topprioritet å utvikle en effektiv AI-strategi.

Ifølge Deloittes rapport State of Generative AI in the Enterprise Q1 2024 forventer 79% av respondentene at generativ AI vil forandre organisasjonen deres i løpet av de neste tre årene.

I dag er de imidlertid først og fremst ute etter praktisk nytteverdi, det vil si å forbedre produktiviteten, redusere kostnadene og forbedre eksisterende produkter og tjenester.

På grunn av AI-teknologiens kompleksitet og raske utvikling er det likevel mange organisasjoner som sliter med å lage og implementere en helhetlig plan.

I denne artikkelen får du en trinnvis veiledning i hvordan du bygger opp en AI-strategi som er i tråd med virksomhetens mål og gir deg gode forutsetninger for å lykkes.

Nøkkelpunkter

 • En effektiv AI-strategi er avgjørende for at organisasjoner skal forbli konkurransedyktige.
 • Nøkkelkomponenter i en AI-strategi omfatter forretningsjustering, datastyring, infrastruktur, talent og etikk.
 • Å bygge en AI-strategi innebærer å forstå AI, vurdere prioriteringer, definere mål, inngå partnerskap, lage et veikart og fremme læring.
 • En AI-first-tilnærming er å prioritere AI i en overordnet strategi for å drive innovasjon og oppnå konkurransefortrinn.

Forstå det grunnleggende i en AI-strategi

En AI-strategi er et veikart som beskriver hvordan en organisasjon skal utnytte kunstig intelligens for å nå sine forretningsmål.

Det omfatter integrering av AI-teknologi i ulike deler av selskapets virksomhet, fra kundeservice og markedsføring til produktutvikling og styring av forsyningskjeden.

Viktige komponenter i en AI-strategi er blant annet

 • Forretningsmessige mål: En klar definisjon av de spesifikke forretningsproblemene eller -mulighetene som AI skal løse, slik at de samsvarer med organisasjonens overordnede strategiske prioriteringer.
 • Datastrategi: Planlegging av innsamling, håndtering og bruk av data som kreves for å trene opp og distribuere AI-modeller på en effektiv måte.
 • Teknologiinfrastruktur: Identifisere og sikre nødvendige maskinvare-, programvare- og nettskyressurser for å støtte implementering og skalering av AI.
 • Talent og kompetanse: Fastsette hvilke AI-talenter og -ferdigheter som trengs i organisasjonen, og utvikle en plan for å skaffe eller utvikle dem.
 • Styring og etikk: Etablere et rammeverk for å sikre ansvarlig og etisk bruk av kunstig intelligens og ta hensyn til problemstillinger som partiskhet, åpenhet og personvern.

En effektiv AI-strategi må være tett knyttet til selskapets overordnede forretningsmål.

Ved å knytte AI-initiativer til spesifikke mål, som for eksempel å øke inntektene, forbedre kundetilfredsheten eller optimalisere driften, kan organisasjonen sikre at AI-investeringene gir konkret verdi og bidrar til langsiktig suksess.

Ifølge Delittes siste undersøkelse blant 2835 respondenter oppgir respondentene at de er best forberedt når det gjelder teknologisk infrastruktur og strategi, mens de føler seg langt mindre forberedt når det gjelder risiko og talent i forbindelse med innføringen av generativ AI.

Fordelene med en effektiv AI-strategi for bedrifter

Implementering av en effektiv AI-strategi for bedrifter kan gi mange fordeler for organisasjoner, og hjelpe dem med å holde seg konkurransedyktige og trives i et forretningslandskap i stadig utvikling. Noen av de viktigste fordelene er

Konkurransefortrinn

Ved å utnytte AI-teknologi kan bedrifter få et betydelig forsprang på konkurrentene. AI-drevne løsninger gjør det mulig for bedrifter å automatisere prosesser, ta datadrevne beslutninger og levere personaliserte kundeopplevelser. Dette bidrar ikke bare til en mer effektiv drift, men gjør det også mulig for bedrifter å innovere raskere og ligge i forkant av utviklingen.

Forbedret beslutningstaking og produktivitet

AI-verktøy kan analysere store datamengder raskt og nøyaktig og gi verdifull innsikt som gir bedre beslutningsgrunnlag. Ved å automatisere rutineoppgaver og gjøre det mulig for de ansatte å fokusere på aktiviteter med høyere verdi, kan AI øke produktiviteten i ulike avdelinger betydelig. Den økte effektiviteten kan føre til kostnadsbesparelser, raskere time-to-market og bedre resultater.

Optimaliserte talent- og teknologivalg

En godt utformet AI-strategi hjelper organisasjoner med å identifisere de spesifikke talent- og teknologikravene som trengs for å nå målene. Ved å tilpasse disse ressursene til forretningsmålene kan bedriftene sikre at de investerer i de riktige områdene og maksimerer avkastningen på AI-investeringene. Denne målrettede tilnærmingen bidrar til å unngå sløsing med ressurser og sikrer at organisasjonen er godt rustet til å implementere og skalere AI-løsninger på en effektiv måte.

Smidigere AI-integrering og -implementering

En klar AI-strategi gir et veikart for sømløs integrering og implementering av AI-teknologi i hele organisasjonen. Ved å definere mål, prioritere initiativer og etablere styringsrammer på forhånd kan bedrifter minimere forstyrrelser og sikre en smidig overgang til AI-drevet drift. Denne strukturerte tilnærmingen bidrar til å redusere risiko, håndtere potensielle utfordringer proaktivt og opprettholde kontinuiteten i virksomheten gjennom hele prosessen med å ta i bruk AI.

Hvordan bygge en effektiv AI-strategi: Steg-for-steg-guide

En godt utformet AI-implementeringsstrategi fungerer som et veikart som styrer integreringen av AI-teknologier i ulike deler av virksomheten og sikrer at den er i tråd med de overordnede forretningsmålene. For å utvikle en vellykket AI-strategi må organisasjonen følge en systematisk tilnærming som tar hensyn til det nåværende AI-landskapet, deres egne evner og prioriteringer og AI-teknologiens potensielle innvirkning på virksomheten.

 1. Utforsk AI-muligheter og brukstilfeller for din virksomhet

  For å legge grunnlaget for en sterk AI-strategi er det viktig å utvikle en dyp forståelse av AI-teknologien og dens potensielle bruksområder i din bransje.

  • Begynn med å sette deg inn i de ulike typene AI, for eksempel maskinlæring, naturlig språkbehandling, datasyn og robotteknologi.
  • Utforsk eksempler og suksesshistorier fra den virkelige verden for å få innsikt i hvordan AI utnyttes av selskaper som ligner på ditt.
  • Identifiser deretter de spesifikke problemene eller mulighetene som AI kan løse i organisasjonen din. Det kan for eksempel dreie seg om å automatisere repetitive oppgaver, forbedre kundeservicen, optimalisere styringen av leverandørkjeden eller oppdage nye inntektsstrømmer.

  Ved å identifisere områder der AI kan ha stor innvirkning, kan du bedre tilpasse AI-initiativene til forretningsmålene dine og prioritere prosjekter som gir størst verdi.

 2. Vurdere organisasjonens prioriteringer og kapasitet

  Før du begir deg ut på AI-reisen, er det viktig å vurdere organisasjonens nåværende prioriteringer og kapasitet.

  • Begynn med å evaluere IT-avdelingens styrke og beredskap for implementering av AI. Vurder faktorer som tilgjengeligheten av kvalifisert personell, kvaliteten på datainfrastrukturen og systemenes skalerbarhet.
  • Identifiser eventuelle mangler eller begrensninger som må håndteres for å sikre en smidig og vellykket implementering av AI.
  • Ta kontakt med ulike avdelinger i organisasjonen for å identifisere områder der AI kan brukes til å forbedre prosesser, øke effektiviteten eller skape nye muligheter.
  • Innhent innspill fra interessenter for å forstå deres smertepunkter, utfordringer og ambisjoner.

  Denne samarbeidstilnærmingen vil hjelpe deg med å få et helhetlig bilde av organisasjonens behov og sikre at AI-strategien er i tråd med prioriteringene til hver enkelt avdeling.

 3. Definer klare mål og målsettinger

  Med en solid forståelse av AI-teknologien og organisasjonens prioriteringer er neste steg å definere klare mål for AI-strategien.

  Fokuser på å identifisere de problemene som AI kan løse mest effektivt i organisasjonen. Disse målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbegrensede (SMART).

  I stedet for et vagt mål som “forbedre kundeservicen” kan et SMART-mål for eksempel være “redusere ventetiden med 30 % i løpet av de neste seks månedene ved hjelp av AI-drevne chatboter”.

  Ved å sette veldefinerte mål kan du lage en målrettet AI-strategi som gir konkrete resultater og er i tråd med virksomhetens overordnede prioriteringer.

 4. Identifisere potensielle partnere og leverandører

  En AI-implementeringsstrategi krever ofte spesialkompetanse og verktøy som kanskje ikke er tilgjengelig internt. For å bygge bro over dette gapet bør du identifisere potensielle partnere og leverandører som kan gi den nødvendige støtten til AI-strategien din.

  • Begynn med å undersøke hvilke AI- og maskinlæringsselskaper som kan vise til gode resultater i din bransje.
  • Når du evaluerer potensielle partnere, bør du vurdere faktorer som teknisk kompetanse, kvaliteten på verktøyene og plattformene deres og deres evne til å skalere etter hvert som AI-behovene dine vokser.
  • Se etter leverandører som tilbyr omfattende løsninger som dekker hele AI-livssyklusen, fra databearbeiding og modellutvikling til implementering og overvåking.

  I tillegg til teknisk kompetanse bør du vurdere partnerens evne til å forstå forretningsmålene dine og gi strategisk veiledning. En god AI-partner bør kunne hjelpe deg med å navigere i kompleksiteten i AI-implementeringen, forutse utfordringer og anbefale beste praksis for å lykkes på lang sikt.

 5. Utvikle et omfattende AI-veikart

  Når målene og samarbeidspartnerne er på plass, er det på tide å utvikle et detaljert AI-veikart som beskriver de spesifikke trinnene og ressursene som trengs for å implementere AI-strategien.

  • Begynn med å prioritere prosjekter basert på deres potensielle effekt og samsvar med forretningsmålene. Ta hensyn til faktorer som prosjektets kompleksitet, tilgangen på data og forventet avkastning på investeringen.
  • For hvert prioritert prosjekt må du finne ut hvilke verktøy og hvilken støtte som kreves for å lykkes med implementeringen. Dette innebærer blant annet å etablere en datastrategi og et rammeverk for datastyring for å sikre kvaliteten, sikkerheten og tilgjengeligheten til dataene.
  • Definer algoritmene og modellene som trengs for å nå målene dine, og planlegg utvikling, testing og distribusjon av dem. Vurder også infrastrukturkravene for hosting og skalering av AI-løsningene dine.
  • Vurder om de nåværende systemene dine kan støtte AI-kravene, eller om du må investere i ny maskinvare, programvare eller skytjenester.
  • Til slutt må du ta stilling til behovet for talentutvikling og outsourcing, og identifisere kompetansen som kreves for å bygge og vedlikeholde AI-løsningene dine.
 6. Presentere AI-strategien for interessenter

  Når AI-veikartet er klart, er det viktig å presentere strategien for de viktigste interessentene i organisasjonen. Dette inkluderer ledere, avdelingsledere og andre beslutningstakere som vil bli påvirket av eller involvert i AI-implementeringsprosessen.

  Når du presenterer AI-strategien, må du tydelig kommunisere fordeler, kostnader og forventede resultater. Bruk datadrevet innsikt og casestudier for å vise hvordan AI kan skape verdi og støtte organisasjonens overordnede forretningsmål. Vær åpen om hvilke ressurser som kreves, og hvilke utfordringer du kan møte underveis.

  Målet med denne presentasjonen er å sikre oppslutning og det nødvendige budsjettet for implementering av AI. Ved å kommunisere verdien av AI på en effektiv måte og tilpasse den til organisasjonens prioriteringer kan du skape entusiasme og støtte for AI-initiativene dine.

 7. Initiere opplæring og oppmuntre til kontinuerlig læring

  Når du går i gang med AI-implementeringsstrategien din, er det viktig å prioritere opplæring og kontinuerlig læring for teamet ditt.

  Begynn med å kartlegge den nåværende AI-kompetansen og -kunnskapen i organisasjonen. Identifiser eventuelle mangler, og legg en plan for å heve kompetansen til de ansatte gjennom workshops, nettkurs og praktiske prosjekter.

  I tillegg til intern opplæring kan du vurdere å ansette eksperter som kan bidra med spesialkunnskap og sette fart på AI-implementeringen. Disse ekspertene kan fungere som mentorer, veilede teamet ditt gjennom kompleksiteten i AI og bidra til å etablere beste praksis.

  For å ligge i forkant av utviklingen bør du oppmuntre teamet ditt til å oppdatere ferdighetene og kunnskapen sin kontinuerlig.

  Gi dem ressurser og muligheter til å delta på bransjekonferanser, delta i nettsamfunn og samarbeide med AI-eksperter fra andre organisasjoner. Ved å fremme en kultur for kontinuerlig læring kan du sørge for at teamet ditt alltid ligger i forkant av AI-utviklingen og innovasjoner.

 8. Etablere etiske retningslinjer for ansvarlig bruk av kunstig intelligens

  Etter hvert som AI blir stadig mer utbredt, er det viktig å etablere etiske retningslinjer for ansvarlig bruk av AI i organisasjonen. Dette innebærer å ta stilling til spørsmål som partiskhet, åpenhet og overholdelse av regelverk i forbindelse med utvikling og implementering av AI.

  • For å redusere risikoen for bias bør du implementere retningslinjer for rettferdighet og åpenhet gjennom hele AI-livssyklusen. Dette innebærer blant annet at du jevnlig kontrollerer dataene og modellene dine for potensielle skjevheter og sørger for at AI-systemene kan forklares og tolkes.
  • Engasjer ulike interessenter i utviklingsprosessen for å sikre at AI-løsningene dine er inkluderende og i tråd med etiske prinsipper.
  • Hold deg oppdatert på de nyeste forskriftene og retningslinjene for implementering av AI, for eksempel personvernforordningen (GDPR) og andre etiske retningslinjer for AI som er foreslått av ulike myndigheter og bransjegrupper.
  • Sørg for at AI-praksisen din er i samsvar med disse forskriftene, og prioriter personvernet og sikkerheten til brukernes data.
 9. Evaluer og tilpass AI-strategien regelmessig

  Å lære seg å implementere AI-strategier er en kontinuerlig prosess som krever jevnlig evaluering og tilpasning. Etter hvert som AI-teknologien utvikler seg og organisasjonens prioriteringer endres, er det viktig å kontinuerlig forbedre tilnærmingen for å sikre at AI-strategien forblir relevant og effektiv.

  Etabler en regelmessig evalueringsprosess for å vurdere resultatene av AI-initiativene opp mot de definerte målene og nøkkelindikatorene (KPI-er). Bruk datadrevet innsikt til å identifisere forbedringsområder og optimalisere AI-modeller og -prosesser.

  Hold deg informert om utviklingen innen AI-teknologi og følg med på endringer i bransjen. Vær proaktiv når det gjelder å identifisere nye muligheter for å utnytte AI til å skape konkurransefortrinn og kundeverdi. Ta jevnlig kontakt med interessenter for å få tilbakemeldinger og sikre at AI-strategien er i tråd med deres behov og forventninger.

  Ved å omfavne en kultur for kontinuerlig forbedring og smidighet kan du sikre at AI-strategien din forblir dynamisk og tilpasset et forretningsmiljø i stadig endring.

Fallgruver og hindringer for en vellykket AI-strategi

Under utviklingen og implementeringen av AI-strategier kan organisasjoner støte på ulike fallgruver og hindringer som kan stå i veien for fremgang og suksess. Hvis du er klar over disse potensielle utfordringene, kan du ta tak i dem proaktivt og minimere deres innvirkning på AI-initiativene dine.

Noen av de vanligste utfordringene er blant annet:

 • Utilstrekkelig tilgang til relevante data av høy kvalitet: AI-modeller er helt avhengige av store mengder nøyaktige, relevante og mangfoldige data for opplæring og optimalisering. Uten tilgang til slike data kan organisasjoner slite med å utvikle effektive AI-løsninger som gir meningsfull innsikt og verdi.
 • Mangel på klare mål og samsvar med forretningsmålene: Hvis man ikke definerer klare mål og tilpasser AI-initiativene til de overordnede forretningsmålene, kan det føre til bortkastede ressurser, ineffektive implementeringer og begrenset avkastning. Organisasjoner må sørge for at AI-strategien er tett knyttet til forretningsprioriteringene og gir konkret verdi.
 • Mangel på AI-talenter og -kompetanse: Etterspørselen etter AI-eksperter, som dataforskere, maskinlæringsingeniører og AI-arkitekter, er ofte større enn tilbudet. Organisasjoner kan få problemer med å tiltrekke seg, beholde og oppgradere AI-talenter, noe som kan bremse implementeringen av AI.
 • Utilstrekkelig infrastruktur og teknologi: AI-prosjekter krever robust datakraft, lagring og nettverkskapasitet. Organisasjoner som mangler den nødvendige infrastrukturen og teknologibunken, kan slite med å støtte kravene til AI-arbeidsbelastninger, noe som kan føre til ytelsesproblemer og forsinkede implementeringer.
 • Undervurdering av kompleksiteten og de nødvendige ressursene: AI-prosjekter involverer ofte flere interessenter, komplekse datarørledninger og iterative utviklingsprosesser. Hvis man undervurderer kompleksiteten, tiden og ressursene som kreves for å lykkes med AI-implementeringen, kan det føre til forsinkelser, kostnadsoverskridelser og suboptimale resultater.

Ved å ta proaktivt tak i disse fallgruvene og veisperringene kan organisasjoner legge til rette for en smidigere og mer vellykket implementering av AI-strategien.

Summert

Organisasjoner som lykkes med å utnytte kraften i kunstig intelligens, vil være godt posisjonert til å skaffe seg et konkurransefortrinn, drive innovasjon og oppnå langsiktig suksess. Ved å utvikle en omfattende AI-strategi som er i tråd med virksomhetens mål, kan organisasjoner utnytte det fulle potensialet i AI og endre måten de jobber på.

Dette krever en systematisk tilnærming som starter med en dyp forståelse av AI-teknologien og dens potensielle bruksområder, etterfulgt av en grundig vurdering av organisasjonens prioriteringer og kapasitet.

Ved å definere klare mål, samarbeide med de riktige leverandørene og etablere et robust AI-veikart kan organisasjoner navigere i kompleksiteten ved implementering av AI og sikre at tiltakene gir konkret verdi. Underveis er det avgjørende å fremme en kultur for kontinuerlig læring, prioritere etiske hensyn og være fleksibel i møte med nye teknologier og forretningsbehov.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan lager du en effektiv AI-strategi?

Hva er de viktigste komponentene i en AI-strategi?

Hva er en AI-first-strategi?

Relaterte begreper

Alex McFarland
AI Journalist
Alex McFarland
KI-journalist

Alex er skaperen av AI Disruptor, et AI-fokusert nyhetsbrev for gründere og bedrifter. Ved siden av sin rolle i Techopedia er han hovedskribent i Unite.AI, der han samarbeider med flere vellykkede oppstartsbedrifter og administrerende direktører i bransjen. Han er utdannet historiker og utvandret fra USA til Brasil, noe som gir AI-feltet et unikt perspektiv.