Google AI Overviews: För- och nackdelar för användare och utgivare

Varför oss?

Google, den självklara ledaren inom online-sökning, har tagit ett djärvt kliv in i framtiden genom att lansera funktionen AI Overviews (översikter). Detta banbrytande tillägg till den nya Google Search-upplevelsen innehåller Googles generativa AI-teknik för att ge användarna korta, AI-genererade sammanfattningar högst upp i sökresultaten.

Introduktionen av Google AI Overviews har mötts av både entusiasm och skepsis. Å ena sidan lovar den att förändra hur vi får tillgång till information genom att snabbt tillhandahålla viktiga punkter och länkar även i komplexa ämnen. Men funktionen har också gett upphov till några anmärkningsvärda misslyckanden, med exempel på felaktiga, olämpliga och till och med meningslösa resultat som skapat rubriker.

När Google fortsätter att utveckla och förfina sina Google Search AI Overviews finns det många frågor om konsekvenserna för företag, webbutgivare och själva online-sökningens natur.

Viktiga slutsatser om Google AI Overviews

 • Googles AI Overviews ger snabba, AI-genererade sammanfattningar och länkar för sökfrågor.
 • AI Overviews kan ge effektiv tillgång till information, men de har också gett upphov till anmärkningsvärda felaktigheter och väckt farhågor om deras inverkan på webbtrafiken.
 • Google arbetar aktivt för att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten i AI-översikterna.
 • När Google fortsätter att förfina AI Overviews kommer det att vara avgörande att hitta en balans mellan användarupplevelsen och utgivarnas intressen.

Vad är AI Overviews på Google?

Google AI Overviews är en ny funktion som ger användare AI-genererade sammanfattningar och relevanta länkar högst upp på utvalda sökresultatsidor. När en användare skriver in en fråga analyserar Googles avancerade algoritmer söktermerna och genererar, om det anses lämpligt, en kortfattad översikt som syftar till att direkt besvara frågan eller ge viktig information om ämnet.

Bakom Google AI-översikten ligger språkmodellen Gemini, ett sofistikerat AI-system från Google. Denna LLM (stora språkmodell) har anpassats specifikt för Google AI Search och integreras med plattformens befintliga söksystem och stora index över webbinnehåll.

Genom att utnyttja tekniker som RAG (retrieval augmented generation) kan Gemini-modellen effektivt utnyttja relevanta onlinekällor för att informera sina resultat.

Här är en förenklad beskrivning av hur Google Search AI Overviews fungerar:

 1. En användare skriver in en sökfråga, t.ex: “Vilka är fördelarna med meditation?”
 2. Googles söksystem bearbetar frågan och avgör om en AI-översikt skulle vara till hjälp.
 3. Om så är fallet analyserar Gemini-modellen frågan och hämtar relevant information från webbkällor.
 4. Modellen genererar sedan en kortfattad sammanfattning som syftar till att ge ett direkt svar och viktiga punkter relaterade till frågan.
 5. Den AI-genererade sammanfattningen, tillsammans med länkar till relevanta webbsidor, visas högst upp i sökresultaten som en Google AI-översikt.

Även om de exakta detaljerna i Googles Gemini-modell förblir skyddade, använder den sannolikt tekniker som RAG för att förbättra sina resultat. RAG gör det möjligt för språkmodeller att referera till externa källor snarare än att förlita sig enbart på träningsdata, vilket möjliggör mer exakt och uppdaterad information i de resulterande AI-översikterna.

I takt med att Googles generativa AI fortsätter att utvecklas kommer AI Overviews att bli en alltmer framträdande del av den nya Google Search-upplevelsen.

Den här omvälvande tekniken är dock inte helt utan utmaningar och begränsningar.

Hur AI Overviews kan bli fel

Även om Google AI Overviews representerar ett betydande steg framåt i söktekniken har funktionen också fått kritik för att producera anmärkningsvärt felaktiga, olämpliga och till och med meningslösa resultat. Trots fördelarna med Google Search AI-översikter belyser dessa misslyckanden de nuvarande begränsningarna och utmaningarna med Googles generativa AI-modeller.

Ett av de mest ökända exemplen på en AI-översikt från Google som gått fel inträffade när en användare sökte efter “Hur många stenar ska jag äta?” Chockerande nog svarade den AI-genererade sammanfattningen med att föreslå att det var acceptabelt att äta en liten sten per dag.

Ett av de mest ökända exemplen på en AI-översikt från Google som gått fel inträffade när en användare sökte efter “Hur många stenar ska jag äta?” Chockerande nog svarade den AI-genererade sammanfattningen med att föreslå att det var acceptabelt att äta en liten sten per dag.

I ett annat bisarrt fall rekommenderade en AI-översikt för frågan “Hur man hindrar ost från att glida av pizza” att använda lim som en lösning.

Dessa uppenbara fel understryker potentialen för Google Search AI Overviews att inte bara ge vilseledande utan potentiellt skadlig information. Andra exempel på sökgenerativ erfarenhet som missar målet inkluderar:

 • Antydan att USA:s tidigare president Andrew Johnson tog examen i slutet av 1900-talet trots att han dog 1875
 • Misstolka en satirisk artikel och presentera den som faktainformation
 • Genererar meningslösa eller irrelevanta sammanfattningar för tvetydiga eller dåligt formulerade frågor

Vad är det då som gör att Googles generativa AI producerar så uppenbart felaktiga resultat? Det finns flera faktorer som spelar in:

Föråldrad eller begränsad information

Även om Googles AI-system som Gemini-modellen kan utnyttja stora mängder webbdata kan de ibland förlita sig på föråldrade, ofullständiga eller opålitliga källor. Detta kan leda till att AI-översikter presenterar information som inte längre är korrekt eller relevant.

Misstolkad kontext

Språkmodeller kan ha svårt att förstå nyanserna i mänsklig kommunikation, till exempel sarkasm, satir eller tvetydighet.

När en AI-översikt från Google inte lyckas tolka sammanhanget i en fråga eller ett källmaterial på rätt sätt kan den generera resultat som är helt felaktiga.

Fördomar och luckor i data

Googles generativa AI-modeller är inte mer opartiska än de data som de tränas på. Om vissa perspektiv, fakta eller kunskapsområden är underrepresenterade eller saknas i träningsdata kan de resulterande AI Overviews återspegla dessa fördomar och begränsningar.

Hallucinationer

I vissa fall kan språkmodeller generera rimligt klingande men helt påhittad information, ett fenomen som kallas “AI hallucination“. Detta kan leda till att Google Search AI Overviews presenterar övertygande men helt falska påståenden som fakta.

När Google fortsätter att förfina och förbättra sin Google AI Overview-funktion kommer det att vara avgörande att ta itu med dessa utmaningar. Från att finjustera Gemini-modellens förmåga att tolka sammanhang och avsikt till att säkerställa kvaliteten och mångfalden i dess träningsdata, kommer pågående framsteg att vara nyckeln till att minska risken för felaktiga eller olämpliga resultat.

Men även med dessa förbättringar ställer ökningen av AI-överblickarna viktiga frågor om de bredare konsekvenserna för onlinesökning och de företag som förlitar sig på den.

För- och nackdelar med AI Overviews i 2024

Som med all nydanande teknik innebär Googles AI Overviews en blandning av potentiella fördelar och nackdelar.

Google AI Overview kan förändra hur vi får tillgång till och hanterar information på nätet, men den innebär också nya utmaningar och risker som måste hanteras med försiktighet.

Fördelar med AI Overviews

 • Snabb tillgång till viktig information: En av Google AI Overviews främsta fördelar är dess förmåga att snabbt förse användarna med kortfattad och relevant information om även komplexa ämnen. Genom att generera sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter och länkar till auktoritativa källor kan AI-översikter hjälpa användare att sätta sig in i ett ämne snabbare än någonsin tidigare.
 • Förbättrad sökeffektivitet: Användarna kan hitta den information de behöver utan att behöva klicka sig igenom flera sökresultat eller pussla ihop information från olika källor. Detta kan leda till en mer strömlinjeformad och effektiv sökupplevelse överlag.
 • Besvara uppföljningsfrågor: I takt med att Googles generativa AI-modeller blir mer avancerade kan de kanske förutse och besvara följdfrågor i själva AI Overviews. Detta skulle kunna ge användarna en mer omfattande förståelse för ett ämne utan att behöva göra ytterligare sökningar.

Nackdelar med AI Overviews

 • Otillförlitlighet och felaktighet: Som vi har sett är Google AI Overview inte immun mot att producera felaktiga, vilseledande eller meningslösa utgångar. De nuvarande begränsningarna innebär att användare måste närma sig AI-genererade sammanfattningar med ett kritiskt öga och verifiera information mot betrodda källor.
 • Olämpliga eller stötande utdata: I vissa fall genererade Google Search AI Overviews olämpligt eller stötande innehåll, särskilt när känsliga ämnen eller tvetydiga frågor behandlades. Google arbetar för att minska dessa problem, men risken för exponering för skadligt innehåll är fortfarande ett problem.
 • Brist på nyanser och sammanhang: Dessa modeller kan ha svårt att fånga nyanserna, sammanhanget och komplexiteten i vissa ämnen. AI-översikter kan förenkla frågor, utelämna viktiga förbehåll eller misslyckas med att representera olika perspektiv, vilket leder till en ytlig eller skev förståelse av ett ämne.
 • Överförtroende och intellektuell lättja: Bekvämligheten med AI-driven sökning kan leda till att vissa användare förlitar sig alltför mycket på AI-genererade sammanfattningar utan att ägna sig åt djupare forskning eller kritiskt tänkande. Denna intellektuella lättja kan ha skadliga effekter på inlärning, diskussion och beslutsfattande.

Balansering av för- och nackdelar

I takt med att Googles AI-teknik fortsätter att utvecklas kommer det att vara en ständig utmaning att hitta rätt balans mellan fördelarna och nackdelarna med AI-översikter. Google kommer att behöva göra stora investeringar för att förbättra modellernas noggrannhet, tillförlitlighet och kontextuella förståelse, samtidigt som man måste införa robusta skyddsåtgärder mot olämpliga eller skadliga resultat.

Användare måste också närma sig Googles översikter med ett kritiskt öga och använda dem som en utgångspunkt för forskning snarare än en enda sanningskälla. Genom att kombinera effektiviteten hos AI-genererade sammanfattningar med djupet och nyanserna hos mänskligt kuraterat innehåll kan vi utnyttja kapaciteten hos AI-sökmotorer och samtidigt mildra deras potentiella nackdelar.

I slutändan innebär framväxten av översikter med AI en betydande förändring av hur vi navigerar i information på nätet. Detta skifte kan få långtgående konsekvenser för de företag och ekosystem som har byggts upp kring traditionella sökmodeller.

Påverkan på företag och webbutgivare

Införandet av Googles AI Overviews har väckt oro bland företag och webbutgivare som är starkt beroende av sökmotortrafik för sin försörjning. I takt med att Googles AI Overviews blir allt vanligare och mer sofistikerade växer farhågorna om att dessa AI-genererade sammanfattningar kan leda till att klickfrekvensen (CTR) från Googles sökresultat till externa webbplatser minskar avsevärt.

Den främsta farhågan är att om användarna snabbt kan hitta den information de behöver direkt i översikten kan det vara mindre sannolikt att de klickar sig vidare till originalkällan. Detta skulle kunna leda till en betydande minskning av den organiska söktrafiken för webbplatser, särskilt de som förlitar sig på informationsinnehåll för att locka besökare.

Minskad CTR kan ha en kaskadeffekt på dessa webbplatsers intäktsströmmar, eftersom färre besökare vanligtvis leder till färre annonsvisningar, klick och konverteringar. För företag som är starkt beroende av sökhänvisningar för att generera leads, försäljning eller annonsintäkter kan en betydande minskning av trafiken från nya Google Search vara förödande.

Om Googles AI Overviews blir det sätt på vilket användare konsumerar information på nätet kan det dessutom leda till en grundläggande förändring av hur webbplatser skapar och optimerar innehåll. I takt med att Googles modeller blir bättre på att extrahera och sammanfatta information kan webbpublicister känna sig tvingade att anpassa sina innehållsstrategier för att prioritera att synas i AI-översikter snarare än att locka organiska klick.

Företag och webbutgivare måste noga övervaka hur Google Search AI Overviews påverkar deras trafik och intäkter. De kan behöva anpassa sina innehållsstrategier, SEO-taktiker och intäktsmodeller för att förbli konkurrenskraftiga i sökningar som i allt högre grad domineras av Googles generativa AI.

Potentiella strategier för företag för att mildra effekterna av AI Overviews

 1. Fokusera på att skapa unikt, högkvalitativt innehåll som går utöver ytlig information och erbjuder värdefulla insikter, åsikter eller erfarenheter.
 2. Diversifiera trafikkällorna och minska beroendet av organisk sökning genom att investera i andra kanaler som e-postmarknadsföring, sociala medier eller betald annonsering.
 3. Optimera innehåll för så featured snippets (utvalda utdrag) och andra SERP-funktioner för att öka synligheten och CTR, även om det finns en Google AI-översikt.
 4. Utforska alternativa intäktsmodeller, t.ex. sponsrat innehåll, affiliate-marknadsföring eller prenumerationsbaserade tjänster, för att minska beroendet av annonsintäkter.

Google arbetar aktivt med att förbättra sina funktioner för att ta itu med problem som rör noggrannhet, tillförlitlighet och påverkan på webbutgivare. De fulla konsekvenserna av denna teknik för företag och sökekosystemet som helhet återstår dock att se.

Googles planer och förbättringar

En anmärkningsvärd utveckling under de senaste månaderna har varit den minskade frekvensen av AI Overviews som visas i sökresultaten.

Enligt data som analyserats av BrightEdge har förekomsten av AI-översikter i Google Search minskat från en topp på cirka 40-50% av sökresultaten till cirka 15% från och med juni 2024. Detta tyder på att Google blir mer selektivt när det gäller att bestämma när och var de ska visa AI-genererade sammanfattningar, möjligen som svar på användarnas feedback och kvalitetsfrågor.

För att förbättra träffsäkerheten och relevansen i AI-sökningar har Google finjusterat sin tolkning av frågor och sin kontextförståelse. Genom att bättre förstå avsikten bakom användarnas sökningar kan Gemini-modellen generera mer exakta och användbara sammanfattningar.

Dessutom har Google implementerat filter för att identifiera och utesluta innehåll från källor som satirwebbplatser eller humoristiska forum, som har varit ansvariga för några av de mer bisarra och felaktiga AI-översikterna.

Google har också förbättrat sina feedbackmekanismer för att samla in synpunkter från användare och webbutgivare om resultatens kvalitet och användbarhet. Detta inkluderar alternativ för användare att betygsätta användbarheten av AI Overviews och rapportera olämpligt eller felaktigt innehåll.

Googles långsiktiga vision för generativ AI i sökningar sträcker sig längre än till att bara tillhandahålla sammanfattande översikter. Företaget har antytt planer på att integrera AI-drivna funktioner som flerstegslösning av frågor, personliga rekommendationer och interaktiva dialoggränssnitt för att skapa en mer intuitiv och effektiv sökupplevelse.

Slutsatsen om AI-översikter på Google-sökningar

Googles AI Overviews är en viktig milstolpe i utvecklingen av sökfunktionen. De ger användarna snabb tillgång till relevant information samtidigt som de väcker viktiga frågor om framtiden för innehållsupptäckt på nätet. I takt med att Googles generativa AI fortsätter att utvecklas kommer det att bli avgörande att hitta rätt balans mellan bekvämlighet och noggrannhet, samt mellan användarupplevelse och utgivarnas intressen.

Även om Googles AI-översikt fortfarande befinner sig i ett tidigt skede, med utmaningar relaterade till tillförlitlighet och kontextförståelse, tyder Googles pågående arbete med att förfina och förbättra tekniken på en framtid där AI och mänskligt kuraterat innehåll kan samexistera och förbättra varandra.

Vägen framåt kanske inte är utan hinder, men de potentiella fördelarna med Google Search AI Overviews- från effektivare kunskapsinhämtning till nya möjligheter för innehållsskapare – gör dem till en transformativ kraft i AI-drivna sökupplevelser.

Vanliga frågor om Google AI Overviews

Hur får man AI-översikt?

Vilka är Googles generativa AI-erbjudanden?

Hur får jag tillgång till Googles generativa AI?

Hur stänger jag av AI Overviews på Google?

Relaterade nyheter

Alex McFarland
AI Journalist
Alex McFarland
AI journalist

Alex är skaparen av AI Disruptor, ett AI-fokuserat nyhetsbrev för entreprenörer och företag. Vid sidan av sin roll på Techopedia är han huvudskribent på Unite.AI och samarbetar med flera framgångsrika startups och VD:ar i branschen. Med en examen i historia och som en amerikansk expat i Brasilien erbjuder han ett unikt perspektiv på AI-området.