Aktie

Varför oss?

Vad är en aktie?

En aktie är en finansiell tillgång eller ett värdepapper som representerar ägandet av ett företags eget kapital. När du köper en aktie köper du i själva verket en liten andel av företaget.

Företag utfärdar aktier för att samla in kapital, så att de kan finansiera sin tillväxt och expansion eller återbetala skulder. I gengäld blir investerare som köper dessa aktier aktieägare i företaget, vilket ger dem vissa rättigheter, till exempel att rösta om viktiga operativa beslut och potentiella ekonomiska fördelar, till exempel utdelningar.

Aktier handlas – det vill säga köps och säljs – främst på börser som New York Stock Exchange. Dessa börser regleras av regeringar i syfte att skydda investerare från bedrägerier och oetiska affärsmetoder.

Aktier brukar utgöra basen i många enskilda investerares portföljer, som de diversifierar med obligationer, råvaror, valutor och andra tillgångar.

Vad är skillnaden mellan “shares” och “stocks” (som båda översätts till aktier på svenska)? Termerna “stocks” och “shares” används ofta synonymt, men en “share” refererar till ägarandelar i ett specifikt företag. “Stocks är ett mer generellt begrepp som kan referera till ägande av aktier i ett eller flera företag.

Vem är en aktieägare?

En aktieägare äger minst en aktie i ett företag, vilket ger dem äganderätt till en andel i företaget. Deras ägande är relativt till det antal aktier de äger i förhållande till det totala antalet aktier som företaget har utfärdat, så kallade utestående aktier.

Om en aktieägare till exempel äger 10% av ett företags utestående aktier, äger aktieägaren inte en andel på 10% i företaget utan en andel på 10% i aktieemissionen.

I utbyte mot sin investering kan aktieägarna få en andel av företagets vinst, som betalas ut som utdelning. Storleken på den erhållna utdelningen baseras på antalet aktier som en investerare innehar.

Vissa företag betalar inte utdelning utan återinvesterar vinsten för att driva tillväxten i verksamheten, vilket ökar aktiekursen. Vissa företag återköper också aktier, vilket stöder aktiekursen genom att minska antalet utestående aktier.

Olika typer av aktier

Det finns två huvudtyper av aktier:

 • Stamaktier
 • Preferensaktier

De flesta aktier som handlas på börser är stamaktier. Dessa ger aktieägarna en del av ägandet i företaget och rätt att rösta på bolagsstämmor.

Stamaktieägare kan få utdelning om företaget betalar dem, och de drar nytta av kapitaltillväxt. Om företaget går bra ekonomiskt kan värdet på aktien öka och aktieägarna kan sälja sina aktier med vinst.

Preferensaktier ger aktieägarna en större rätt till företagets tillgångar och resultat än stamaktieägare, även om de vanligtvis inte har rösträtt i företaget. Preferensaktieägare har rätt att få utdelning före stamaktieägare, vilket kan göra dem till ett attraktivt alternativ för investerare som söker inkomst.

Det finns olika sätt att kategorisera aktier som kan ligga till grund för investerarnas strategier:

 • Tillväxtaktier: Företräder företag med snabbt växande vinster, t.ex. teknikföretag. Snabbväxande företag tenderar att inte betala utdelning eftersom de återinvesterar sina vinster, men deras snabba tillväxt resulterar i en stark kapitaltillväxt.
 • Inkomstaktier: Tillhör företag som betalar ut stabila eller växande utdelningar konsekvent. Investerare köper avkastningsaktier för att få regelbundna inkomster från utdelningarna.
 • Värdeaktier: Dessa anses ge bra valuta för pengarna eftersom deras aktiekurser är låga i förhållande till deras vinster – vilket indikeras av förhållandet mellan pris och vinst (PE). Investerare köper värdeaktier eftersom de anser att de är översålda och förväntar sig att priset kommer att återhämta sig i framtiden, vilket gör att de kan sälja aktien med vinst.
 • Blue-Chip-aktier: Dessa aktier ger investerare äganderätt i stora, väletablerade företag med en stark historik av vinstökning som vanligtvis betalar utdelning.

Aktier kan också kategoriseras efter börsvärde (market cap), vilket avser värdet på ett företag baserat på aktiekursen och antalet utgivna aktier.

Aktier kan vara small-cap, mid-cap eller large-cap.

Microcap-aktier är de minsta av smallcap-aktierna med de lägsta aktiekurserna, även kända som “penny stocks”. Det är mycket spekulativa aktier i små företag som har begränsade vinster men som kan bli tillväxtaktier om deras produkter eller tjänster slår igenom.

Hur handlar man med aktier?

När ett företag börsnoteras genom en börsintroduktion blir dess aktier tillgängliga för investerare att köpa och sälja på en börs. Börser är ett sätt för investerare att köpa och sälja aktier.

För att köpa en aktie måste du ha ett mäklarkonto hos ett finansinstitut eller en onlineplattform.

Varje aktie har en unik tickersymbol – som vanligtvis består av 1-5 bokstäver som förkortar företagsnamnet – för att identifiera företaget. Du letar upp kupongen för den aktie du vill köpa, kontrollerar köp- och säljpriset per aktie, så kallat bud och erbjudande, och genomför en transaktion för att köpa det antal aktier du vill ha.

Pengarna för aktierna dras från ditt kontosaldo och aktierna sätts in på kontot.

För att sälja en aktie väljer du dina aktier, anger hur många som ska säljas och genomför affären.

Aktiekurser bestäms av efterfrågan och utbud. Ju fler köpare det finns för en aktie, desto högre blir priset. Om det finns fler säljorder för en aktie sjunker priset.

För- och nackdelar med att investera i aktier

Fördelar pros

 • Aktier har historiskt sett genererat några av de högsta avkastningarna för investerare bland tillgångsklasserna.
 • Många företag betalar ut utdelningar till sina aktieägare, vilket ger en stadig inkomstström för investerare utöver potentiella kapitalvinster.
 • Aktier erbjuder ett brett utbud av investeringsalternativ inom olika branscher, sektorer och geografier, vilket gör det möjligt för investerare att diversifiera sina portföljer.
 • Aktieägare har inflytande över företagets större beslut och kan rösta på bolagsstämmor.
 • Aktier är relativt likvida, vilket gör det enkelt att köpa och sälja aktier vid behov och ger flexibilitet att få tillgång till dina medel.
 • På lång sikt har aktier potential att överträffa inflationen och bevara och öka investerarnas köpkraft.
 • Aktier är relativt tillgängliga för en rad olika investerare via mäklarkonton och onlineplattformar.
 • Aktier lämpar sig väl för långsiktiga investerare, eftersom de har potential att överträffa andra investeringstyper.
 • Vissa länder ger sina invånare skattefördelar på långsiktiga aktieinvesteringar, till exempel lägre skattesatser på kapitalvinster.

Nackdelar cons

 • Aktiekurserna kan vara mycket volatila och påverkas av marknadsfluktuationer, ekonomiska händelser och investerarnas inställning, vilket kan leda till betydande kortsiktiga förluster.
 • Värdet på aktier kan sjunka, vilket leder till kapitalförluster, särskilt på kort sikt. Det finns en risk att investerare kan förlora hela eller delar av sin ursprungliga investering.
 • Aktieinvesteringar kräver forskning, analys och en god förståelse av marknaden, vilket kanske inte passar alla investerare.
 • Till skillnad från räntebärande investeringar finns det ingen garanterad avkastning på aktier.
 • Känslomässiga reaktioner på marknadssvängningar kan leda till impulsiva beslut, vilket kan skada lönsamheten i långsiktiga investeringsstrategier.
 • Investerare kan behöva betala courtage och skatt på kapitalvinster.
 • Aktieägare har begränsad kontroll över företagets dagliga verksamhet och ledningsbeslut.
 • Om ett företag går i konkurs kan stamaktieägarna få tillbaka lite eller ingenting av sin investering efter att fordringsägarna har betalats.
 • Kortsiktiga prisfluktuationer kan vara oroande för vissa investerare och kan leda till impulsiva beslut.
 • Aktier kan påverkas av externa faktorer som ekonomiska och geopolitiska händelser och ränteförändringar, vilket kan påverka värdet på investeringarna.

Slutsatsen om aktier

En aktie representerar ägande i ett företag som handlas i form av tillgångar som är noterade på en börs. I utbyte mot att investera sitt kapital kan aktieägarna dra nytta av aktiekursens utveckling och, i vissa fall, utdelningar.

Det är viktigt att förstå att investeringar i aktier medför potentiella fördelar och risker, inklusive möjligheten att bygga upp en förmögenhet över tid, få utdelningsintäkter och delta i företagens tillväxt, samt risken för kapitalförlust om aktiens värde sjunker.

Genom att sprida dina kapitalinvesteringar på olika aktier och andra tillgångar kan du minska vissa av riskerna och skydda din portfölj från de negativa effekterna av en dålig utveckling för en enskild aktie.

Relaterade termer

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknikskribent

Nicole Willing har två decenniers erfarenhet av att skriva och redigera innehåll om teknik och ekonomi. Hon har utvecklat expertis inom bevakning av råvaru-, aktie- och kryptovalutamarknaderna samt de senaste trenderna inom tekniksektorn, från halvledare till elfordon. Hennes bakgrund inom rapportering om utvecklingen av utrustning och tjänster för telekomnätverk och industriell metallproduktion ger henne ett unikt perspektiv på konvergensen mellan Internet-of-Things teknik och tillverkning.